Mål og strategier - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Mål og strategier

Norges Skogeierforbund har fem overordnede politiske mål, som er førende for vår virksomhet.

  1. Skog- og trenæringen skal gis status som en strategisk viktig næring for Norge i nasjonale politiske strategidokumenter.
  2. Skogen i Norge skal bidra til verdiskaping og velferd i det norske samfunn gjennom økt produksjon og uttak av fornybart råstoff som videreforedles i Norge.
  3. Gjennom aktiv bruk skal skogen, gi et vesentlig bidrag til å begrense den globale oppvarmingen.
  4. Skogsektoren skal gjennom leveranser av råstoff, produkter og kompetanse bidra til overgangen til bioøkonomien.
  5. Grunneierretten skal ivaretas.

For å nå de overordnede skogpolitiske målene må:

  • Skogproduksjonen økes gjennom bedre foryngelse etter hogst, planting av skog på nye arealer, økt satsing på skogplanteforedling, økt ungskogpleie og gjødsling av skog.
  • Lønnsomheten i skogbruket bedres og avvirkningsmulighetene utnyttes i alle deler av landet.
  • Skogen drives på en bærekraftig måte der hensynet til biologisk mangfold, friluftsliv og andre miljøverdier ivaretas, men uten unødvendige offentlig reguleringer og byråkrati.
  • Norsk skogindustri vitaliseres gjennom omstilling til produksjon av nye grønne produkter og modernisering av eksisterende industri.