Mulige produkter av tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Mulige produkter av tre

Treets kjemiske og fysiske egenskaper gjør at det egner seg i en lang rekke produkter. Alt som kan lages av olje, kan også lages av tre. Ved å erstatte energiintenisive og fossilbaserte produkter med tre, kan vi redusere klimagassutslippene. De mange bruksområdene åpner for store markedsmuligheter for norsk skog- og trenæring.

Tre i bygg

Økt bruk av tre i bygg vil være et viktig bidrag til det grønne skiftet. Bygg- og anleggssektoren står for 15 % av de norske klimagassutslippene (Asplan Viak, 2019) og en stor del av dette er knyttet til fremstilling og transport av byggevarer.

Ved å erstatte bruk av betong, stål, aluminium, gips og andre klimabelastende materialer med mest mulig tre, vil klimagassutslippene i byggsektoren kunne reduseres betraktelig. Tre i bygg utgjør også et betydelig karbonlager. Norge har lange tradisjoner for og solid kompetanse på å bygge i tre, også i større konstruksjoner som terminalbygg ved flyplasser, idrettshaller og bruer. Dette er et godt utgangspunkt for i større grad å bringe trebruk inn i urbane bygg.

Verdens høyeste trebygg, Mjøstårenet (85,4 m høyt) er bygget i Brumunddal, noe som viser mulighetene for å bygge store boligblokker og større næringsbygg i tre. Gjennom økt satsing på industrialisering f.eks. gjennom modulbygg, åpnes det store markedsmuligheter og store muligheter for økt verdiskaping.

Hvert år bruker nordmenn rundt 90 milliarder kroner på å pusse opp hus og hytter. Det er betydelige muligheter for tre og trefiberbaserte komponenter i dette markedet. I tillegg til trekonstruksjoner og kledning innvendig og utvendig, kan trevirke brukes for å produsere isolasjonsmaterialer, bygningsplater og en rekke andre byggprodukter.

Alt som kan lages av olje, kan lages av tre

Trefiber danner grunnlag for en rekke produkter gjennom kjemisk produksjon og bioraffinering. Siden tre inneholder de samme grunnstoffene som olje, kan i prinsippet alle produkter som vi i dag lager av olje, også lages av tre.

På kort sikt vil dagens industri/produkter være den viktigste grunnpilaren i treforedlings- og bioraffineringsindustrien. Det ligger imidlertid store muligheter for å utvikle nye grønne produkter på en rekke områder og til ulike markeder. De viktigste er:

 • Bruk av tre/biokull som reduksjonsmiddel i metallindustrien
 • Fiberbaserte byggeprodukter som isolasjon og fasadeplater
 • Emballasje og hygieneprodukter
 • Tekstilproduksjon
 • Biokull som jordforbedrende tiltak
 • Proteiner og fiber til fiskefôr, dyrefôr og menneskemat
 • Mikrofibrillert cellulose/nanocellulose og nye produkter basert på disse komponentene
 • Trefiberkompositter
 • Bioolje og biodrivstoff
 • Biobaserte kjemikalier
 • Bioplast
 • Aromater

Du kan lese mer om produktene som lages av tre her.

Fra flis til is – smakstilsetningsstoffet vanilin kan lages av tre. Illustrasjon: Tenk Tre

Biodrivstoff til transportsektoren

Transportsektoren står for omtrent en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. Selv om elektrifisering er det viktigste tiltaket for å redusere utslipp i denne sektoren, vil produksjon og bruk av biodrivstoff være avgjørende for å gjøre transportsektoren utslippsfri. Spesielt i flytrafikken, langdistanse sjøfart og i anleggssektoren er det foreløpig få alternative muligheter.

Gjennom omsetningskrav og avgiftspolitikken er det etablert et innenlands marked for biodrivstoff. Lønnsom produksjon av biodrivstoff basert på norsk trevirke krever imidlertid også rammebetingelser som gjør det interessant å satse her i Norge.

Bioenergi til varme

Bruk og produksjon av biobrensler utgjør 9 % av det totale energiforbruket i Norge (NIBIO). Det er fortsatt et stort potensial for økt utnyttelse av restfraksjoner fra skogbruk og treindustri i varmemarkedet.