Råstofftilgang og muligheter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Råstofftilgang og muligheter

Norge er i dag nettoeksportør av omlag 3,6 millioner kubikkmeter (m3) tømmer. I tillegg er det mulig å øke den årlige hogsten med 2 millioner m3 innenfor bærekraftige rammer. Forholdene ligger med det godt til rette for etablering av ny nasjonal skogindusti.

Et grønt skifte nasjonalt og globalt krever store mengder biomasse. Selv om det er mulig å øke hogsten i Norge fra dagens nivå på 13 millioner m3 til 15 millioner m3 pr år, og å snu nettoeksport av tømmer, vil det ikke være mulig å satse på alle mulige produkter og markeder i Norge. Det vil være mulighetene for lønnsom produksjon som vil være avgjørende for hvilke produkter det satses på. Det bør likevel være et mål å skape størst mulige verdier av tømmerstokken gjennom en høy foredlingsgrad og utnytting av godt betalte markedsnisjer. Det er gjennom dette norske trevirke kan bidra mest til en omstilling av norsk økonomi, gjennom å skape arbeidsplasser med høy verdiskaping.