Biologisk mangfold i skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Biologisk mangfold i skog

Det er til nå registrert 26.000 arter som lever i skogen. Noen er svært vanlige, men de aller fleste er sjeldne. For å ta vare på alle artene spares viktige livsmiljøer for sjeldne og trua arter der det drives skogbruk.

Hva er biologisk mangfold i skog ?

Biologisk mangfold er i Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) definert som «mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene»

I Norge er det stor variasjon i topografi, geologi og klimatiske forhold. Dette gir igjen mange ulike leveområder for et mangfold av arter. Til nå er det funnet ca. 44.000 arter i Norge. Av disse har ca. 26.000, eller om lag 60 prosent, hele eller deler av sine leveområder i skog. En antar at det finnes om lag 11.000 arter i Norge som ennå ikke er oppdaget. Gitt den samme fordelingen på antall skoglevende arter, kan det være så mye som 7 000 arter i skog vi ennå ikke har oppdaget (Kilde: Artsdatabanken).

Insekter er den mest artsrike artsgruppen i skog. Andre artsrike grupper er sopp, karplanter og lav. Mye av artsmangfoldet er vanskelig å oppdage og for store deler av artsmangfoldet er det ytterst få personer som kan skille artene fra hverandre.

Noen arter i skog er svært vanlige, som for eksempel treslagene gran, furu og bjørk eller lyngplanten blåbær. De fleste artene i skog er derimot naturlig sjeldne. Artsmangfoldet er og har alltid vært dynamisk, det vil si at nye arter etablerer seg mens andre arter har en naturlig risiko for å forsvinne fra norsk natur. For noen få arter har vi i Norge en stor andel av den globale populasjonen. Dette er arter vi har et spesielt ansvar for å ta vare på.

Norsk rødliste – liste over sjeldne og truete arter

Blant de sjeldne artene finner vi arter som av ulike grunner er fåtallige. Felles for alle disse artene er at de etter kriteriene for rødlisting med stor sannsynlighet kan havne på Norsk rødliste for arter med en risiko for å forsvinne fra norsk natur. Det kan være:

  • arter som er fåtallige fordi de har spesielle krav til livsmiljø, ofte i kombinasjon med god spredningsevne. Disse artene kan kalles naturlig sjeldne.
  • arter som nylig er innvandret, og i en periode ofte vil være fåtallige og ha en risiko for å forsvinne.
  • arter som har fått redusert sin populasjon eller leveområde som følge av endring i klima, konkurranse med andre arter, sykdom eller menneskelig påvirkning.

Resultater fra rødlistevurderinger nasjonalt og internasjonalt viser at ca. 20 prosent av vurderte arter blir rødlistet. Dette tallet er stabilt også i land med langt større menneskelig påvirkning av naturen enn vi har i Norge. En bedring i livsmiljøene i skog, slik vi ser i dag, kan føre til at noen sjeldne arter blir mer vanlige, men det vil også føre til at flere «nye» arter blir så vanlige at de oppdages og får en status på rødlista. Antall arter på rødlista sier dermed lite om tilstanden for biologisk mangfold i skog. Det er først og fremst utviklingen for enkeltarter og artsgrupper over tid som gir informasjon om tilstanden for biologisk mangfold.