Foryngelsehogst - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Foryngelsehogst

I skogbruket vil beslutninger som tas i dag får konsekvenser langt inn i fremtiden. Grundig planlegging er derfor avgjørende for å kunne gjennomføre hogst på en best mulig måte. Valg av hogstform, driftsmetode og gjennomføring vil få stor betydning for foryngelse av skogarealet og skogens videre utvikling.

Ved foryngelseshogst realiserer skogeier tømmerverdiene som er bygd opp gjennom et omløp samtidig som det legges til rette for foryngelse av et nytt omløp.

I dag hogges det meste av tømmeret med moderne hogstmaskiner og største delen av planlegging og gjennomføring av hogsten settes bort til profesjonelle aktører. Norge skiller seg fra andre land ved at så å si all hogst og salg av tømmer er sertifisert. Skogsertifisering sikrer at det tas økologiske og sosiale hensyn, samtidig som det kan drives skogbruk i samsvar med internasjonale krav til bærekraftig bruk.  Les mer om skogsertifisering her.

Når skal man hogge skogen?

Valg av hogsttidspunkt har stor betydning for skogeiers økonomiske utbytte av hogsten. Ved for tidlig hogst vil skogeier tape økonomisk, både på grunn av man går glipp av den mest volumproduserende fasen av bestandets omløp og at små dimensjoner vil gi liten sagtømmer-andel kombinert med høye driftskostnader. Venter man for lenge med hogst vil veksten stagnere og man øker risiko for råte, innsektsangrep og vindfall. Skogkurs har laget et hefte som kan brukes til å vurdere optimalt hogsttidspunkt, som du finner her.

Skogeierandelslagene tilknyttet Norges skogeierforbund har profesjonelle aktører som har bred erfaring med å planlegge og utføre hogst og foryngelse etter skogsertifiserings-standarden. Oversikt over de ulike skogeierandelslagene finner du her.

Hogstform og valg av foryngelsesmetode

Valg av hogstform påvirker skogeiers økonomiske resultat av hogsten og  muligheten for valg av foryngelsesmetode. Les mer om ulike hogstformer og foryngelsesmetoder under hogstform og foryngelse.