Skogbrukets rammevilkår - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogbrukets rammevilkår

En av Skogeierforbundets hovedoppgaver er å sikre skogbruket gode rammebetingelser gjennom næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning. Gode rammebetingelser for skogbruket er nødvendig for økt verdiskaping, og for langsiktig, bærekraftig forvaltning av skog.

Skogeiers forvalteransvar

Skogbruket i Norge er i hovedsak regulert av skogbruksloven. I skogbruksloven har skogeier fått frihet under ansvar dvs. at det er skogeier som er ansvarlig for at alle tiltak i skog er gjennomført i samsvar med lov og forskrift. Skogeier skal ha oversikt over miljøverdier på eiendommen og om nødvendig avstå fra hogst ut i fra hensyn til miljøet. Skogeier er også ansvarlig for at de som gjennomfører tiltak i skog kjenner til og følger lover og forskrifter. For å sikre og dokumentere at skogbruket skjer i tråd med lover og forskrifter har praktisk talt hele det norske skogbruket vært sertifisert siden år 2000. I sertifiseringen har man konkretisert kravene i lov og forskrift som bl.a. omhandler hensyn ved hogst og skjøtsel av skogen.

Les mer om skogsertifisering her.

De mest relevante lovene og forskriftene for utøvelse av skogbruk:

Skogbruksloven 

Bærekraftforskriften

Forskrift om skogsdrift, Oslo mfl.

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Forskrift om skogfond o.a.

Naturmangfoldloven 

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag 

Friluftsloven 

Plan- og bygningsloven

Vannforskriften

Motorferdselloven

Forskrifter som regulerer tilskudd finner du under tilskudd i skogbruket nederst på siden.

Økonomiske virkemidler i skogbruket

Skogbruket i Norge konkurrerer i et internasjonalt marked. Det offentlige bidrar med viktige virkemidler for å styrke konkurransekraften til norsk skogsråstoff. Dette spesielt ved å stimulere til skogeiers langsiktige investeringer i kvalitetsfremmende tiltak, tiltak for å sikre bærekraftig bruk og tiltak for å bedre infrastrukturen for transport av tømmer.

De siste årene har skogens rolle i den globale karbonsyklusen, både som lager og som opptaker av karbon fra atmosfæren, fått økt oppmerksomhet. For å øke opptaket i skog har tiltakene «Planting av skog på nye areal» og «Gjødsling av skog som klimatiltak» blitt utredet i egne rapporter. Tiltaket «Planting av skog på nye areal» er iverksatt i et pilotprosjekt for planting av skog i tre av landets fylker. I statsbudsjettet for 2016 er det også bevilget midler til tettere planting etter hogst, gjødsling av skog og satsing på skogplanteforedling.

Skogfond for et aktivt og bærekraftig skogbruk

Hva er skogfond?

Hver skogeiendom har en skogfondskonto som følger eiendommen. Når skogeier har inntekter fra salg av tømmer og annet skogsråstoff skal man sette av minst 4 % og man kan sette av opptil 40 % av inntektene på skogfondskontoen. Formålet med ordningen er å sikre  finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøperen trekker skogfondsavsetningen fra i oppgjøret med skogeier, og innbetaler dette til skogfondskontoen. Avsetning og forvaltning av eiendommens skogfond reguleres av forskrift om skogfond o.a.

Hvilken skattefordel  får man ved bruk av skogfond?

Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene brukes til ulike tiltak i skogbruket. Det er her skattefordel oppstår, fordi en kun skatter av 15 % av investeringsbeløpet. Det vil si at om du investerer 1000 kr er det bare 150 kroner som blir beskattet. Man får ikke renter på skogfondet, det lønner seg derfor å avsette skogfondsmidler så tett opp til investeringen som mulig. Hvis du ikke har tilstrekkelig midler på skogfondskontoen når du skal investere i skogen, og har planlagt hogst i løpet av de neste 5 år, kan du forskuttere og få igjen pengene ved å hogge og sette av skogfond innen 5 år.

Hva kan skogfond kan brukes til?

Hvilke tiltak i skog man kan bruke skogfond til, reguleres av forskrift om skogfond o.a.

  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
  • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • Skogbruksplanlegging
  • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
  • Forsikring av skog
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • Oppmerking av eiendomsgrenser

Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.

Skogkurs har laget en kalkulator som kan hjelpe deg med å sette av riktig sats på skogfondskonto. Den kan også vise deg resultat etter skatt, når investeringene dekkes med skogfond. Skogfond-kalkulatoren finner du her

Vil du ha mer informasjon om skogfond eller sjekke din skogfondskonto – gå til nettsiden skogfond.no 

Tilskudd i skogbruket

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog. Tilskuddsordningene er i all hovedsak organisert av landbruksforvaltningen. Hvilke tiltak det kan søkes tilskudd om i ditt distrikt er et resultat av regionale og lokale prioriteringer. Tilskuddssatsene og hvilke tiltak man kan få tilskudd til kan derfor variere mellom kommuner.

For mer informasjon ta kontakt med ditt skogeierandelslag eller skogbrukssjefen i kommunen. Du finner også oversikt over tilskuddssatsene for din kommune ved å logge inn på skogfond.no.

Under er en utlisting av ulike tiltak det kan gis tilskudd til. For mer informasjon følg lenken til Landbruksdirektoratets nettsider og til lovhjemmelen i lovdata.

Skogkultur og andre kvalitetsfremmende tiltak

Informasjon om ordningen

Lovhjemmel

Skogsveier

Informasjon om ordningen

Lovhjemmel

Miljøtiltak

Informasjon om ordningen

Lovhjemmel

Drift med taubane, hest o.a.

Informasjon om ordningen

Lovhjemmel

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Informasjon om ordningen

Lovhjemmel

Tømmerkai

Informasjon om ordningen

Lovhjemmel

Tilskudd til tettere planting som klimatiltak

Informasjon om ordningen

Lovhjemmel

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

Informasjon om ordningen

Lovhjemmel