Skogbruksplan - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogbruksplan

Kunnskap om en eiendoms ressurser er en forutsetning for å vurdere og utnytte eiendommens økonomiske potensial samtidig som man tar vare på viktige miljøverdier.

Hva er en skogbruksplan?

En skogbruksplan inneholder en oversikt over skogressurser og miljøverdier på en skogeiendom. Informasjonen presenteres i kart og utarbeides for de deler av eiendommen hvor det drives skogbruk. Skogbruksplanen kan bestå av flere produkter, blant annet råd om hvordan eiendommen bør drives etter en avveining mellom ulike hensyn. Skogbruksplanlegging og miljøregistrering skjer som regel samtidig, dette fordi man trenger grunnlagsdata fra skogressurskartleggingen for å finne livsmiljøer og avsette nøkkelbiotoper på eiendommen. Det har vært en stor teknologisk utvikling på skogbruksplanområdet og produksjon av skogbruksplaner foregår i dag med mindre feltarbeid og mer fjernmåling en tidligere.

Hvorfor skaffe seg  skogbruksplan?

Både etter skogsertifisering og forskrift om berekraftig skogbruk er miljøregistrering, i hovedregel, en forutsetning for å kunne hogge og omsette tømmer. Sertifiseringen stiller i tillegg krav til planlegging i skogbruket. Se mer om dette under skogsertifisering.

Det har blitt stadig viktigere å kunne dokumentere tiltak som gjøres i skogen. Skogbruksplanen brukes både til å planlegge tiltak og dokumentere at nødvendige miljøhensyn tas. En stor del av arbeidet i skogen utføres i dag av andre enn skogeier selv, noe som stiller krav til effektiv tilgang til kvalitetssikret informasjon om skogen. Dette imøtekommes i stor grad ved at dagens skogbruksplaner er digitale og enkelt tilgjengelige. Digitale planer gir også mulighet til å bruke skogbruksplanen i digitale verktøy som nettbrett i hogstmaskiner, eller på smarttelefon. Digitale data gir dessuten mulighet for å ajourføre skogbruksplanen på en enkel måte.

Organisering og finansiering

Skogbruksplanlegging foregår normalt med et omløp på 10-15 år og kan skje på enkelteiendommer i fellesprosjekter eller over større geografiske regioner som en kommune. Skogbruksplanleggingen organiseres oftest som et samarbeid mellom private takstselskap og det offentlige. Det kan gis et offentlig tilskudd til skogbruksplanlegging etter egen forskrift.  Man kan også bruke skogfond med skattefordel for å finansiere kjøp av skogbruksplan.

Lurer du på når neste skogbruksplanprosjekt skal gjennomføres i ditt område kan du ta kontakt med ditt lokale andelslag eller skogbrukssjefen i kommunen.