13 områder vernet frivillig - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

13 områder vernet frivillig

Regjeringen har i dag vedtatt vern av 18 nye skogområder, hvorav 13 av områdene er tilbudt av private skogeiere gjennom ordningen frivillig vern av skog.

Årets første vernevedtak ble fattet av regjeringen i dag. Verneplanen omfatter 18 nye områder, hvorav 12 av områdene er nye naturreservater, og de resterende 6 områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater. 13 av områdene er tilbudt av private skogeiere gjennom ordningen frivillig vern av skog, mens de resterende 5 områdene eies av Statskog SF.

Dagens vernevedtak omfatter omtrent 59 km2 nytt verneareal, hvorav 37 km2 er produktiv skog. Dermed er det nå vernet litt over 4,8 prosent av det samlede skogarealet i Norge, og litt over 3,6 prosent av det produktive skogarealet.

I en nyhetssak på regjeringens hjemmesider roser klima- og miljøminister Ola Elvestuen skogeierne og skogeierorganisasjonene for innsatsen.

‐ Jeg er svært tilfreds med at mange skogeiere tilbyr frivillig vern. Jeg vil også berømme den innsatsen skogeiernes organisasjoner gjør for å få fram tilbud om vern av skogarealer som har viktige vernekvaliteter. Uten innsatsen fra skogeierne og deres organisasjoner hadde det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå har klart, sier Elvestuen.

Vernearbeidet i skogeiersamvirket

I dag jobber alle andelslagene tilknyttet Skogeierforbundet med frivillig vern av skog. Arbeidet koordineres av Skogeierforbundet i samarbeid med Miljødirektoratet. Andelslagene bistår skogeiere som ønsker vern med rådgivning, kartlegging og forhandlinger med vernemyndighetene. Dersom skogeieren underveis i prosessen ikke er komfortabel med utfallet, kan han eller hun når som helst trekke seg fra verneprosessen. Dette er en sentral del av frivilligheten i ordningen. All bistand fra skogeierorganisasjonene er kostnadsfri for skogeier. Organisasjonenes kostnader knyttet til arbeidet med frivillig vern dekkes av skogvernbevilgningene. Mer informasjon om ordningen, og kontaktinformasjon til de som jobber med skogvern i skogeierorganisasjonene, finnes på frivilligvern.no.