Miljøsertifisering - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Miljøsertifisering

I Norge er i praksis all skogen miljøsertifisert, hovedsakelig gjennom PEFC-sertifiseringen – og noe gjennom FSC-sertifiseringen.

Sertifiseringen sikrer at viktige hensyn til miljø, natur, klima og folks rettigheter blir ivaretatt i skogbruket. Samtidig legger det grunnlaget for at forbrukerne kan være trygge på at ulike treprodukter som byggvarer, emballasje og papir kommer fra en bærekraftig drevet skog.

For å sikre sporbarheten til treråstoffet må alle ledd gjennom hele verdikjeden, fra skogen til forbruker være sertifisert.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største skogsertifiseringssystem, med tilstedeværelse i rundt 50 land. Norge var en av initiativtakerne av PEFC i 1999 sammen med det småskala familieskogbruket i Europa.

PEFC lager standarder for både bærekraftig skogbruk og sporing av tre gjennom verdikjeden. Standardene baserer seg på internasjonale systemer og konvensjoner, og de er på mange kravpunkter strengere og mer detaljerte enn lovverket.

Norsk PEFC Skogstandard som tidligere het Levende Skog standard, ble revidert for tredje gang i 2015. I henhold til internasjonale prosedyre er systemet nå til full gjennomgang med sikte på internasjonal godkjenning av ny revidert standard i 2022.

Sikrer et bærekraftig skogbruk

Praktisk talt alle skogeiendommer med hogst etter år 2000 omfattes av PEFC-sertifiseringen. Norsk PEFC Skogstandard er tilpasset norske, lokale forhold og i gjennomføringen brukes miljøstyringssystemet ISO14001.

  • Norsk PEFC Skogstandard har 30 punkter med konkrete og detaljerte krav til hvordan man skal hogge og stelle i skogen.
  • Kravene skal sikre at skogeier ivaretar alle verdier og interesser knyttet til skogen på en bærekraftig måte. Dette innebærer blant annet hensyn til biologisk mangfold, friluftsliv, klima, kulturminner, langsiktig ressursforvaltning og arbeidstakernes rettigheter.
  • Punktene omfatter det å sette igjen livsløpstrær, å ta vare på kantsoner mot vann, bekker og myrer og å skåne bakken mest mulig ved hogst – pluss mye annet. (Du kan lese mer om miljøhensyn i skogbruket her).
  • Det er skogeier som har ansvaret for at tiltakene i skogen blir utført på best mulig måte. At kravpunktene følges kontrolleres både gjennom internkontroll og eksternkontroll.

To ulike systemer

I tillegg til PEFC er FSC (Forest Stewardship Council) en sertifiseringsordning i Norge. Om lag 200 skogeiendommer er dobbeltsertifisert gjennom både PEFC og FSC. Det er svært liten forskjell i krav til skogbehandling og miljøhensyn mellom de to miljøstandardene. Forskjellen er i hovedsak knyttet til kontrollrutiner og rapporteringskrav. I FSC-systemet legges det i større grad opp til kontroll og dokumentasjon på eiendomsnivå. Det gjør FSC-systemet best egnet for større skogeiendommer. PEFC-systemet er også tilpasset mindre skogeiendommer ved at kontroll og dokumentasjon i større grad er lagt til sertifiserte tømmerkjøpere gjennom gruppesertifisering. PEFC har også kontrollrutiner knyttet til en uavhengig tredjepart i samsvar med reglene i miljøstyringssystem ISO 14001.

Fra skog til ferdig produkt

Nær sagt alle sagbruk og treforedlingsbedrifter, samt en del produsenter og forhandlere videre i verdikjeden, er sertifisert og kan dermed dokumentere at deres produkter kommer fra bærekraftig skogbruk. Men det er fortsatt mange produsenter i verdikjeden fram til ferdig produkt som ikke er sertifisert og som dermed ikke kan selge sertifiserte produkter.

Økende krav til dokumentasjon av bærekraft og til sertifisert tre gjør det aktuelt for stadig flere bedrifter å bli sporingssertifisert.