Skogbruk og skogbruksplan - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogbruk og skogbruksplan

Skogbruk er å hogge, plante og stelle skog. På den måten kan vi bruke den fornybare ressursen til å lage produkter som vi er avhengig av, som for eksempel byggematerialer, papir og biodrivstoff.

I dag er det rundt 125 000 skogeiendommer i Norge og gjennomsnittsstørrelsen på eiendommene er om lag 500 dekar. I Norge er cirka 80 prosent av skogen privateid og familieskogbruket står sterkt.

Et langsiktig perspektiv

Trærne hogges vanligvis når de er mellom 60 og 100 år gamle. Det å investere i skogressursen gjennom å plante og stelle skog, gir dermed ingen kortsiktig avkastning for skogeier. En ansvarlig og langsiktig forvaltning er derfor en forutsetning for å kunne produsere kvalitetstømmer til framtidas fornybare produkter.

Skogen skal overleveres til neste generasjon i bedre stand enn det du selv overtok den i.

Ordspråket sitter dypt i ryggmargen til de fleste skogeiere og er selve symbolet på langsiktig tenkning. Det handler ikke bare om næring, men også om forvaltning av historie og kultur.

Skaper arbeidsplasser i 9 av 10 kommuner

For de fleste skogeiere er skogbruket en av flere inntektskilder som til sammen gir grunnlag for en familieinntekt. Både skogbruket og skogindustrien er en viktig verdiskaper i distrikts-Norge.

Foredlingen av trevirke gjennom verdikjedene skaper store verdier, og tømmeret øker i gjennomsnitt sin verdi 10 ganger før det når fram til kunden som ferdig produkt. I 2017 var omsetningen 56 milliarder kroner i sum for skogbruk og industri. Av dette utgjorde omsetningen i primærskogbruket 8,3 milliarder kroner.  Sysselsettingen i skogbruket og skogindustrien var i 2017 om lag 27 000 årsverk.

Skogbaserte produkter konkurrerer i åpne markeder både hjemme og ute. I tillegg til de materielle verdier som skapes i næringa, er skogarealene arena for friluftsliv og leveområde for et stort og økende antall arter. Her kan du lese om skogbrukets miljøhensyn.

Skogbruksplan

For å kunne utnytte skogeiendommen på best mulig måte er det avgjørende å ha god kunnskap om de ressursene som finnes.

I skogbruksplanleggingen samler man data fra flybilder, laserscanning og i felt. Disse blir så tolket og registrert. Her fra miljøregistrering. Foto: Glommen Mjøsen Skog 

Hva er en skogbruksplan?

En skogbruksplan inneholder en oversikt over en rekke forhold på skogeiendommen. For eksempel størrelse på skogen, type treslag og hogstklasse. Informasjonen presenteres i kart og er laget for de delene av eiendommen hvor det drives skogbruk. Planen gir også råd om hvilke tiltak som bør utføres i de ulike områdene, alt etter hva du som skogeier bestiller.   

Hvorfor skaffe seg skogbruksplan?

Planen er et godt verktøy for å sikre best mulig forvaltning av eiendommen i tråd med hva som er målet. Det blir også enklere å sende dokumentasjon når man skal søke tilskudd til planting og ungskogpleie.  

Siden så godt som alt skogbruk i Norge er miljøsertifisert, er det dessuten et krav at det gjennomføres miljøregistreringer på eiendommen for at man skal kunne selge tømmer.  

Miljøregistrering i skog (MiS) er en metode for kartlegging av viktige miljøverdier i skogen, og resultatene fra kartleggingen legges inn i skogbruksplanen. 

Skogbruksplanlegging og miljøregistrering skjer som regel samtidig. Dette fordi man trenger grunnlagsdata fra skogressurskartleggingen for å finne livsmiljøer og avsette nøkkelbiotoper på eiendommen.  

Mye av feltarbeidet i skogbruksplanleggingen er i dag erstattet av laserteknologi i kombinasjon med flyfototolkning (fototakst). Dette gir betydelig økt nøyaktighet. 

Det har blitt stadig viktigere å kunne dokumentere tiltak som gjøres i skogen. En stor del av arbeidet i skogen utføres i dag av andre enn skogeier selv, noe som stiller krav til effektiv tilgang til kvalitetssikret informasjon om skogen. Dette imøtekommes i stor grad ved at dagens skogbruksplaner er digitale og enkelt tilgjengelige.  Digitale data gir dessuten mulighet for å ajourføre skogbruksplanen på en enkel måte. Ved å ajourføre skogbruksplanen når det gjøres tiltak i egen skog, vil man som skogeier ha glede av et oppdatert verktøy som varer i mange år.  

Organisering og finansiering

Skogbruksplanlegging foregår normalt med et omløp på om lag 15 år og kan skje på enkelteiendommer i fellesprosjekter eller over større geografiske regioner som en kommune. Skogbruksplanleggingen organiseres oftest som et samarbeid mellom private takstselskap og det offentlige. Det kan gis et offentlig tilskudd til skogbruksplanlegging etter egen forskrift. Man kan også bruke skogfond med skattefordel for å finansiere kjøp av skogbruksplan. 

Lurer du på når neste skogbruksplanprosjekt skal gjennomføres i ditt område kan du ta kontakt med ditt skogeiersamvirke eller skogbrukssjefen i kommunen.