Skogbruk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogbruk

Skogbruk er å hogge, plante og stelle skog. På den måten kan vi bruke den fornybare ressursen til å lage produkter som vi er avhengig av, som for eksempel byggematerialer, papir og biodrivstoff.

I dag er det rundt 125 000 skogeiendommer i Norge og gjennomsnittsstørrelsen på eiendommene er om lag 500 dekar. I Norge er cirka 80 prosent av skogen privateid og familieskogbruket står sterkt.

Et langsiktig perspektiv

Trærne hogges vanligvis når de er mellom 60 og 100 år gamle. Det å investere i skogressursen gjennom å plante og stelle skog, gir dermed ingen kortsiktig avkastning for skogeier. En ansvarlig og langsiktig forvaltning er derfor en forutsetning for å kunne produsere kvalitetstømmer til framtidas fornybare produkter.

Skogen skal overleveres til neste generasjon i bedre stand enn det du selv overtok den i.

Ordspråket sitter dypt i ryggmargen til de fleste skogeiere og er selve symbolet på langsiktig tenkning. Det handler ikke bare om næring, men også om forvaltning av historie og kultur.

Skaper arbeidsplasser i 9 av 10 kommuner

For de fleste skogeiere er skogbruket en av flere inntektskilder som til sammen gir grunnlag for en familieinntekt. Både skogbruket og skogindustrien er en viktig verdiskaper i distrikts-Norge.

Foredlingen av trevirke gjennom verdikjedene skaper store verdier, og tømmeret øker i gjennomsnitt sin verdi 10 ganger før det når fram til kunden som ferdig produkt. I 2017 var omsetningen 56 milliarder kroner i sum for skogbruk og industri. Av dette utgjorde omsetningen i primærskogbruket 8,3 milliarder kroner.  Sysselsettingen i skogbruket og skogindustrien var i 2017 om lag 27 000 årsverk.

Skogbaserte produkter konkurrerer i åpne markeder både hjemme og ute. I tillegg til de materielle verdier som skapes i næringa, er skogarealene arena for friluftsliv og leveområde for et stort og økende antall arter. Her kan du lese om skogbrukets miljøhensyn.