Skog og klima - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skog og klima

Skogen spiller en sentral rolle i å regulere verdens klima. For å kunne begrense den globale temperaturøkningen er vi avhengige av økt produksjon, uttak og bruk av fornybart trevirke.

I dag står verden overfor store klimautfordringer. Temperaturen på jorda øker som følge av menneskeskapte klimagassutslipp. Dersom utslippene fortsetter som før, kan situasjonen komme ut av kontroll. Det vil få store konsekvenser for livet på jorda.

For å lykkes i klimakampen må vi redusere de fossile klimagassutslippene, og vi må binde mer karbon enn vi slipper ut. For å klare dette er vi nødt til å ta i bruk skogen i større grad enn vi gjør i dag.

Skogen har stor innvirkning på klimaet. Den binder karbon i trevirket, renser lufta og bidrar til å regulere temperaturen på jorda. Trevirket kan brukes til å erstatte produkter som i dag lages ved hjelp av fossile ressurser som olje, kull og gass. Gjør vi dette, vil klimagassutslippene reduseres betraktelig. Da resirkulerer vi karbon som allerede finnes i det korte kretsløpet i stedet for å bruke karbon det har tatt millioner av år å produsere.

Skogen er et viktig karbonlager. Gjennom fotosyntesen binder trærne CO2 fra atmosfæren i form av sukker i biomassen og i jorda. Så lenge skogen vokser, binder den CO2. Hvis vi øker skogproduksjonen, øker også opptaket av CO2 fra atmosfæren. Skogproduksjonen kan økes på eksisterende skogarealer gjennom for eksempel planteforedling og gjødsling, og ved å plante skog på nye arealer.

Når trærne dør, frigjøres karbonet ettersom trevirket brytes ned. Skog er derfor ikke et stabilt karbonlager på samme måte som karbon lagret i fossile ressurser langt under bakken. Skogbranner, insektsangrep og stormer kan på et blunk forvandle en skog fra å være et lager til å bli en utslippskilde. Å verne skog er derfor ikke et effektivt klimatiltak. Hvis vi derimot hogger skogen når den er hogstmoden, kan vi bruke trevirket til å lage produkter, og karbonet vil forbli lagret i disse produktene helt til de brytes ned eller brennes opp.

Trevirke er et av få fornybare råstoff som kan produseres i store kvanta. FNs klimapanel viser at vi må øke hogsten og bruken av trevirke for å nå klimamålene.

I Norge har vi en stor og økende skogressurs. Volumet har tredoblet seg de siste 100 årene, og vi kan øke hogsten og uttaket av trevirke fra skogen innenfor bærekraftige rammer.

Trevirket kan benyttes i en rekke ulike produkter. Høyest klimanytte får vi i produkter med lang levetid. Ved å bruke tre som byggemateriale, kan vi senke klimagassutslippene i byggesektoren. Bygningene vil fungere som karbonlagre i lang tid, og ved endt levetid vil byggematerialene kunne benyttes i energiproduksjon.

Trevirket som ikke har god nok kvalitet til å bli byggematerialer, kan brukes til å lage klær, emballasje, biodrivstoff, dyrefôr, trekull og mye mer. Faktisk kan alt som lages av olje, også lages av tre. Bruker vi tre i stedet olje, kan vi redusere de fossile klimagassutslippene.

Alternative markeder for trevirke er i stor vekst. Dersom vi satser nå, kan Norge bli en del av et stort, fornybart industrieventyr. Dette kan sikre verdiskaping og trygge arbeidsplasser for fremtiden.

Les mer om skog, skogbruk og klima her.