Skogbruksplan - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogbruksplan

For å kunne utnytte skogeiendommen på best mulig måte er det avgjørende å ha god kunnskap om de ressursene som finnes.

Hva er en skogbruksplan?

En skogbruksplan inneholder en oversikt over en rekke forhold på skogeiendommen. For eksempel størrelse på skogen, type treslag og hogstklasse. Informasjonen presenteres i kart og er laget for de delene av eiendommen hvor det drives skogbruk. Planen gir også råd om hvilke tiltak som bør utføres i de ulike områdene, alt etter hva du som skogeier bestiller.   

Hvorfor skaffe seg skogbruksplan?

Planen er et godt verktøy for å sikre best mulig forvaltning av eiendommen i tråd med hva som er målet. Det blir også enklere å sende dokumentasjon når man skal søke tilskudd til planting og ungskogpleie.  

Siden så godt som alt skogbruk i Norge er miljøsertifisert, er det dessuten et krav at det gjennomføres miljøregistreringer på eiendommen for at man skal kunne selge tømmer.  

Miljøregistrering i skog (MiS) er en metode for kartlegging av viktige miljøverdier i skogen, og resultatene fra kartleggingen legges inn i skogbruksplanen. 

Skogbruksplanlegging og miljøregistrering skjer som regel samtidig. Dette fordi man trenger grunnlagsdata fra skogressurskartleggingen for å finne livsmiljøer og avsette nøkkelbiotoper på eiendommen.  

Mye av feltarbeidet i skogbruksplanleggingen er i dag erstattet av laserteknologi i kombinasjon med flyfototolkning (fototakst). Dette gir betydelig økt nøyaktighet. 

Det har blitt stadig viktigere å kunne dokumentere tiltak som gjøres i skogen. En stor del av arbeidet i skogen utføres i dag av andre enn skogeier selv, noe som stiller krav til effektiv tilgang til kvalitetssikret informasjon om skogen. Dette imøtekommes i stor grad ved at dagens skogbruksplaner er digitale og enkelt tilgjengelige.  Digitale data gir dessuten mulighet for å ajourføre skogbruksplanen på en enkel måte. Ved å ajourføre skogbruksplanen når det gjøres tiltak i egen skog, vil man som skogeier ha glede av et oppdatert verktøy som varer i mange år.  

Organisering og finansiering

Skogbruksplanlegging foregår normalt med et omløp på om lag 15 år og kan skje på enkelteiendommer i fellesprosjekter eller over større geografiske regioner som en kommune. Skogbruksplanleggingen organiseres oftest som et samarbeid mellom private takstselskap og det offentlige. Det kan gis et offentlig tilskudd til skogbruksplanlegging etter egen forskrift. Man kan også bruke skogfond med skattefordel for å finansiere kjøp av skogbruksplan. 

Lurer du på når neste skogbruksplanprosjekt skal gjennomføres i ditt område kan du ta kontakt med ditt skogeiersamvirke eller skogbrukssjefen i kommunen.