Forskning og utvikling - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Forskning og utvikling

Skogeierforbundet mener forskning og utviklingsarbeid (FoU) er sentralt for å utvikle skogbruket og hele skognæringen.

FoU-innsatsen bør økes for å bidra til å realisere mulighetene i skogbruket både på kort og lang sikt.

Skogbrukets langsiktige perspektiv gjør det i tillegg ekstra viktig å ha kunnskap om hvilke konsekvenser dagens beslutninger vil få langt fram i tid. Store og langsiktige prosjekter som tar for seg problemstillinger som er av betydelig interesse for storsamfunnet, må fullfinansieres av offentlige midler.

Den mer næringsrettete forskningen må, som i dag, finansieres gjennom et spleiselag mellom det offentlige og næringen selv. FoU-avgiften skogeiere betaler ved hogst, og de midler som finnes i Skogtiltaksfondet og Verdiskapingsfondet, sikrer skogeiernes egenfinansiering av slike FoU-prosjekter.

Det er også et behov for klart avgrensede, operative prosjekter som kan gi svar på konkrete spørsmål og utfordringer næringen står overfor. I denne type prosjekter er Utviklingsfondet for skogbruket godt egnet for samfinansiering med næringens egne midler. Problemet er imidlertid at bevilgningen til dette fondet er beskjedent (om lag 5 millioner kroner). Bevilgningen bør økes til 10 millioner kroner. Til sammenlikning utgjør midler fra Skogtiltaksfondet og Verdiskapingsfondet om lag 20 millioner kroner i året.