Forskning og utvikling - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Forskning og utvikling

Skogeierforbundet mener forskning og utviklingsarbeid (FoU) er avgjørende for å effektivisere verdikjeden, fra frø til tømmer levert industri. Skogbrukets langsiktighet gjør det i tillegg ekstra viktig å kunne basere de valg en gjør i dag på kunnskap om konsekvensene på lang sikt

FoU-innsatsen bør økes for å bidra til å realisere mulighetene i skogbruket på kort og lang sikt. Store og langsiktige prosjekter knyttet til skogen og skogbruket i Norge, som tar opp utfordringer som også er av betydelig interesse for samfunnet, må fullfinansieres av offentlige midler.

Den mer næringsrettete forskningen må, som i dag, finansieres gjennom et spleiselag mellom det offentlige og næringen selv. Den FoU-avgift skogeier betaler ved avvirkning, og de midler som finnes i Skogtiltaksfondet og Verdiskapingsfondet skal sikre næringens egenfinansiering av slike FoU-prosjekter

Det er stort behov for klart avgrensete, operative prosjekter som kan gi svar på konkrete spørsmål og utfordringer næringen står overfor. Norges Forskningsråd går stadig mindre inn i denne type prosjekter. Derimot er Skogbrukets Utviklingsfond godt egnet for samfinansiering med næringens egne midler. Problemet er imidlertid at bevilgningen til dette fondet er svært beskjedent (3-4 millioner kroner). Bevilgningen bør økes med 10 millioner kroner. Til sammenlikning utgjør midler fra Skogtiltaksfondet og Verdiskapingsfondet 15-20 millioner kroner i året.