131 millioner til grønn energi i Borregaard - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

131 millioner til grønn energi i Borregaard

Borregaard investerer 131 millioner kroner i et anlegg som skal øke produksjonen av bioenergi ved bioraffineriet i Sarpsborg. Investeringen støttes av Enova og forventes på sikt å kunne redusere CO2-utslippene ved anlegget med 1400 tonn […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Når anlegget står ferdig i 2021, vil det produsere bioenergi basert på rester fra produksjonen av biokjemikalier tilsvarende 20 GWh per år. Det innebærer en reduksjon i CO2-utslipp på 1200 tonn i første omgang. På sikt vil kapasiteten i anlegget kunne økes med ytterligere 14 GWh, tilsvarende en utslippsreduksjon på ytterligere 200 tonn CO2.

– Borregaard har gjennom det siste tiåret gjennomført en energistrategi for å erstatte bruk av tungolje med mer klima- og miljøvennlige energikilder. I samme periode har vi redusert CO2-utslippene med hele 40 prosent. Den nye investeringen er nok et ledd i å nå våre ambisiøse mål i tråd med parisavtalen og klimaloven. Borregaard skal redusere klimautslippene med 75 prosent innen 2050 sammenlignet med 2009, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard, via pressemeldingen.

Enova gir støtte på 46,2 millioner

Enova SF er eid av Klima- og miljødepartementet og har besluttet å støtte prosjektet med et tilskudd på 46,2 millioner kroner.

– En energiintensiv industri vil være sentral i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Da er det helt nødvendig at industrien er ambisiøse i å utvikle og ta i bruk null- og lavutslippsteknologi som legger til rette for økt verdiskaping i fremtiden. Borregaards prosjekt er et godt eksempel på dette, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova SF.