Overrakte veikart for grønn konkurransekraft - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Overrakte veikart for grønn konkurransekraft

Verdikjeden Skog- og Tre overrakte i går sitt Veikart for grønn konkurransekraft. Innspillet blir dermed en del av Regjeringens overordnede strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Skog- og trenæringen har utarbeidet et Veikart for Grønn konkurransekraft, som et innspill til Regjeringens overordnede strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Veikartet for Skog- og trenæringen ble mandag overlevert Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ved Idar Kreutzer og Connie Hedegaard.

Veikartet peker på utfordringer og muligheter, og foreslår tiltak for styrking og videreutvikling av grønn konkurransekraft hvor skog- og trenæringen spiller en sentral rolle.

Målet er at tre- og skogbaserte produkter er foretrukne i markedet og har en nøkkelrolle i norsk bioøkonomi. Potensialet i skogen utnyttes bærekraftig og skogsråvaren videreforedles i Norge og gir høy verdiskaping.

Noen av de viktigste punktene i veikartet:

  • Skog- og trenæringen har et stort potensiale for å mangedoble både omsetning og verdiskaping, og det uutnyttede potensialet i næringen er en forutsetning for å gjennomføre det grønne skiftet.
  • For å utløse potensialet må ett sett med virkemidler tas i bruk gjennom hele verdikjeden.
  • Uten konkurransedyktige rammebetingelser, vil næringen alene ikke kunne utløse potensialet.
  • Det er prekært og sentralt at man sørger for utnyttelse av restråstoff og sidestrømmer for å redusere marginalkostnader og dermed sørge for omstillingsevne.
  • I tillegg er utnyttelsen av restråstoff i Norge helt sentral i overgangen til sirkulær økonomi.
  • Utnyttelse av den unike skogressursen i Norge vil både sikre omstillingsevne i eksisterende industri og kunne skape ny verdiskaping og aktivitet.
  • Det må tas grep for at det skapes markeder for økt bruk av fornybare bygningsmaterialer gjennom stimuli i byggeregelverket og slik at offentlige anskaffelser benyttes til å skape innovasjon.
Overrekkelse av veikartet
Verdikjeden Skog- og Tre overrakte i går sitt Veikart for grønn konkurransekraft. Innspillet blir dermed en del av Regjeringens overordnede strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. F.v. på bildet: Sindre Kvil, LO; Marit Holtermann Foss, Treforedlingsindustriens bransjeforening; Erik Lanhstein, Norges Skogeierforbund; Gaute Nøkleholm, Norskog; Martin Kristensen, Nobio; Heidi Finstad, Treindustrien; Einar Østhassel, Maskinentreprenørenes forbund. (Foto: Åsmund Lang).