40 millioner kroner ekstra til fornybar energi i landbruket
Hopp til innholdet arrow_downward

40 millioner kroner ekstra til fornybar energi i landbruket

Revidert nasjonalbudsjett innebærer noen endringer som det er verdt å merke seg også for skogeierne.

Bionova får 40 millioner kroner ekstra til investeringer i fornybar energi i landbruket. Det har vært stor etterspørsel etter disse midlene. Skogeierforbundet har, sammen med blant annet Nobio, bedt om økte midler til dette området.

‐ Dette er et godt bidrag i riktig retning. Gjennom verdiskapingsprogrammet for fornybar energi, er det mulig å raskt utløse økt energiproduksjon, styrke lokal verdiskapning, redusere samfunnets og bondens energikostnader – og ikke minst bidra til flere distriktsarbeidsplasser i hele landet. Realisering av flere prosjekter vil gi varig endring i energiforbruket og gi økt fleksibilitet i et presset kraftnett, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Fortsatt ingen satsing på skogplanting

Videre har regjeringen fjernet 4,9 millioner kroner på posten til planting av skog på nye arealer (Kap 1420, post 37). Begrunnelsen er at posten ikke er tilstrekkelig for å etablere en langsiktig tilskuddsordning for skogplanting. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet arbeider med å ferdigstille en veileder for planting av skog på nye arealer basert på erfaringene fra pilotprosjektet.

Så langt tilbake som i 2013 kom rapporten som anbefalte planting av skog på nye arealer som et nyttig og godt klimatiltak. FNs klimapanel viser at vi må utvide skogarealet betydelig for å nå klimamålene.

‐ I denne saken går det usedvanlig langsomt. Klimaet fortjener bedre, sier Skorge.

‐ Vi forventer at veilederen nå blir ferdig og at det bevilges tilstrekkelig med midler til at dette tiltaket kan komme i gang på statsbudsjettet for 2024. Ansvaret for skogplanting på nye arealer bør også overføres til Bionova, mener han.