Ny tomtefestedom - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ny tomtefestedom

Høyesterett har avsagt en ny dom vedrørende tomtefeste-lovgivningen. Denne gangen gjaldt det om innløsning av festetomt etter 40%-regelen strider i mot Den europeiske menneskeretts-konvensjon.

Høyesterett i storkammer har nå slått fast at innløsning av festetomt etter 40-prosentregelen ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Lagmannsretten hadde i sitt overskjønn fastsatt innløsningssummen for en festet boligtomt til omkring 1,5 millioner kroner, i tråd med 40-prosentregelen i tomtefesteloven § 37. Bortfesteren gjorde gjeldende at Den europeiske menneskerettskonvensjon første tilleggsprotokoll artikkel 1 (P1-1) ga ham rett til å få dekket hele markedsverdien av tomten – stipulert til omkring 10-15 millioner kroner.

Det springende punktet i saken, slik den stod for Høyesterett, var om innløsning til 1,5 millioner ville være uforholdsmessig.

Høyesterett legger i dommen stor vekt på at forholdsmessighetsvurderingen må ta utgangspunktet i feltets særlige utfordringer og tomtefesterettens egenart. Reglene om beregning av innløsningssum er et resultat av en grundig og representativ lovgivningsprosess, hvor det overordnede siktemålet har vært å finne frem til en rettferdig balanse mellom bortfesteres og festeres interesser. Stortinget har vært oppmerksom på behovet for å ivareta bortfesteres berettigede forventninger om økonomisk utnyttelse av eiendommen ved festetidens utløp, og har utformet reglene også med denne interessen for øye. Innløsningssummen blir betydelig. Den er individuelt bestemt, som en funksjon av eiendommens aktuelle verdi. Og den gir bortfestere en anselig andel av den samfunnsskapte verdistigningen på tomten i tiden mellom kontraktsinngåelse og innløsning.

En subsidiær anførsel om at bortfesteren hadde et særlig sterkt eiendomsvern fordi han var utenlandsk statsborger, førte heller ikke frem.

Det ble ikke tilkjent sakskostnader for Høyesterett. Dommen er enstemmig.