53% mer tømmer med sitka enn vanlig gran - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

53% mer tømmer med sitka enn vanlig gran

Tilveksten fra sitkagran er i gjennomsnitt 53% høyere enn i vanlig gran. Det viser en fersk rapport fra NIBIO.

Av: Audun Otterstad, seniorrådgiver, Allskog
access_time Publisert

Forskningsrapporten «En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge» ble i høst publisert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Rapporten bygger på langsiktige feltforsøk fra 1950-tallet fra Rogaland til Troms og resultatene viser at det er store gevinster å hente for klima, samfunn og skogeiere langs kysten.

Store variasjoner fra vest til nord

Resultatene fra forskningen viser at tilveksten i gjennomsnitt var 53 prosent høyere i sitkagran enn i vanlig gran. Det som hadde mest betydning for tilvekstforskjellen var stående volum og bestandsalder.

Jo lengre nordover forskerne reiste, jo mer fant de at tilvekstforskjellen mellom gran og sitkagran øker. Dette gjør at sitkagran er særlig velegnet i Nord-Norge hvis man ønsker høy produksjon per dekar plantet skog. I Nord-Norge var forskjellen i stammetilvekst i gjennomsnitt 86 prosent, mens tilvekstforskjellen på Vestlandet var gjennomsnittlig 38 prosent større med sitkagran enn vanlig gran. Det er derfor viktig å også inkludere landsdel og breddegrad når produksjonen i gran og sitkagran skal sammenlignes.

Forskjellene økte med alderen, noe som forteller oss at sitkagrana utnytter markas produksjonsevne betydelig bedre enn norsk gran over tid. Den er derfor meget godt egnet for nordnorske og vestlandske forhold.

Klimaeffekten fra sitka er udiskutabel

NIBIO har også sammenstilt flere kunnskapsområder enn vekst og volum. De har også sett på sitkagranas evne til å binde karbon og CO2-opptaket. Opptaket av CO2 i sitka er 64 prosent større enn i skog av norsk gran. Denne forskjellen kommer av at karbonbindingen er mye større i stammen og røttene hos sitkagrana enn hos vanlig norsk gran.

Ole Bakke_web
Ole H. Bakke

– Klimagevinsten er veldig høy og dette treslaget bør benyttes mye mer enn det vi gjør i dag, sier Ole Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst og rådgiver i Allskog.

Skal samfunnet og skogeiere kunne benytte seg av dette fantastiske treslaget, mener Skognæringa Kyst at dagens forskrift må endres sånn at de økonomiske og klimamessige fordelene tas med i totalvurdering ved søknad om utplanting. Noe forskriften per i dag ikke tar høyde for.