72 millioner til seks nye tømmerkaier - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

72 millioner til seks nye tømmerkaier

Landbruksdepartementet har tildelt 72 millioner kroner til seks tømmerkaier langs kysten. De seks kaiene er lokalisert til Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

– Investeringar i betre infrastruktur, til vegar og kaier, avgjerande for å skape aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping i skog- og trenæringa. Tømmerkaier er ein viktig del av infrastrukturen i skogbruket, og gir reduserte transportkostnadar. Tømmerkaiene opnar for lønsam avsetjing av tømmer til kjøpar og marknad nasjonalt og internasjonalt, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale, via en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Helge Kårstad, som er prosjektleder i Kystskogbruket, sier at satsingen på tømmerkaier som regjeringen har stått for de siste årene er i tråd med det både skognæringa og skogindustrien langs kysten har etterspurt i flere tiår.

‐ En god infrastruktur er viktig for å få ned kostnadene i skogbruket og for at de store skogreisningsområdene her i vest skal bli drivverdige. Langs kysten må tømmeret fraktes sjøveien, vi kan ikke løse våre logistikkutfordringer med å bygge vei, slik som i andre deler av landet. Mye av skogen som nå begynner å bli hogstmoden både i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal ville knapt bli hogd og drevet ut om vi ikke fikk til en satsing på sjøtransport og kaier. Derfor har regjeringen, i nært samarbeid med næringen og oss i Kystskogbruket, sørget for å gjennomføre store deler av det programmet vi har blitt enige om når det gjelder satsing på tømmerkaier. På relativt kort tid har de oppfylt nær 2/3 av de ambisjonene vi har satt oss, og med disse bevilgningene viser de at de også har mål om å sluttføre denne politiske satsingen i løpet av de kommende årene. Det er vi svært godt fornøyd med, sier Kårstad.

Jan Ivar Rødland i Vestskog og Skognæringa Kyst er enig med Kårstad i at regjeringen fortjener ros for sin satsing på tømmerkaier langs kysten.

‐ For oss i Vestskog er det fire kaier som vi har fått innvilget penger til i denne søknadsrunden: Egersund, Saudasjøen, Granvin og Fjaler. Alle disse kaiene er viktige for at vi skal kunne hogge mer tømmer og utvikle vår virksomhet videre. Tilgang til tømmerterminaler og kaier for sjøtransport er avgjørende for hele verdikjeden rundt skogbruket her i vest.

‐ I tillegg til at vi med dette får bedre økonomiske rammebetingelser har satsingen på tømmerkaier og infrastruktur i vest også vært med på å bygge næringens selvtillit og framtidstro. Det har også vært viktig for skognæringen og skogeierne langs kysten, understreker Rødland.

Landbruksdirektoratet mottok tidligere i år 14 prosjektskisser, der det til sammen er signalisert et investeringsbehov på over 230 millioner kroner og et tilskuddsbehov på over 170 millioner kroner. Av disse er det nå seks som er prioritert for realisering.

Gode kaier for tømmertransport sjøveien er viktig for skognæringa i vest. Bildet er fra Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord, Rogaland som allerede er åpnet. Foto: Helge Kårstad, Kystskogbruket.
Det står gjerne både skogfolk, shipping, havnefolk og andre næringsinteresser bak satsingen på ei tømmerkai. Her et bilde fra en samling i Eigersund Havn tidligere i år, der ulike næringsinteresser og offentlig støtteapparat er representert. F.v.: Lloyd Gundersen, Lars Kolnes, Hans Petter Tønnesen, Leif Arne Hellvik, Ove Romslo, Leif Erik Egaas, Stein Bomo, Randi Birkeland, Arnfinn Ervik, Terje Ervik, Inga Apeland, Kjetil Andre Rødland, Torbjørn Storesletten og Lars Slåttå. Foto: Helge Kårstad, Kystskogbruket.