Aktiviteten på små og store bruk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Aktiviteten på små og store bruk

I høst har det gått en debatt om aktiviteten på små og store eiendommer. I den forbindelse gjengir vi innlegget til konstituert daglig leder Yngve Holth i Glommen Skog, der han kommenterer et brev fra Landbruksminister Jon Georg Dale til stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp).

Mye er sagt og ment om eiendomsstrukturen og aktivitetsnivå. Det er opplagt veldig mange gode grunner for at omsetningstakten av skogeiendommer bør økes og at det bør tilrettelegges for en rasjonalisering av eiendomsstrukturen.

Den eiendomsstrukturen vi har, er ikke tilpasset den tiden som skogbruket er inne i. Men mange debattanter overspiller saken i forhold til potensialet.
Glommens standpunkt i denne debatten er todelt: For det første mener vi at debatten må være kunnskapsbasert. Når statistikken til SSB entydig viser at avvirkningsnivået de siste årene har vært uavhengig av eiendomsstørrelse, så kan man ikke hevde det motsatte. Mange søker å finne ulike forklaringer på dette forholdet, men vi forholder oss til fakta inntil vi har fått fakta som viser noe annet.

Dernest er det lite klokt å føre eiendomsstruktur som en vesentlig faktor i rammevilkår-debatten. Dersom vi fikk fri omsetning av skogeiendommer og man ser for seg en eksplosiv økning av eiendomshandler, vil det ta enormt mange år før dette vil kunne gi rasjonaliseringseffekter. Husk at 60.000 skogeiere må selge eiendommen sin til de øvrige 60.000 eiere for at gjennomsnittseiendommen blir 1.000 daa i Norge.

I en debatt som burde dreie seg om rammevilkår for å øke avkastningen på skogarealene og avsetningsmuligheter for norsk tømmer, er debatten om eiendomsstruktur et blindspor.

Så er det selvsagt svært mange interessante analyser man burde ha gjort på innkjøpskostnader, transaksjonskostnader, driftsplanlegging etc. etc. opp mot eiendomsstrukturen. I tillegg bør man gjøre sammenligninger med Sverige og Finland som også i stor grad preges av små eiendommer (med unntak av bolagsskogen i Sverige).

Når statsråd Dale i Stortinget uttaler at han har «god støtte for at større eigedomar i skogbruket vil gje grunnlag for større lønsemd og investeringsvilje i skogbruket», er dette derfor en sannhet med modifikasjoner.

Glommen ønsker en viss liberalisering av eiendomslovgivingen for å tilrettelegge for et mer dynamisk eiendomsmarked. Men det mener vi i visshet om at det ikke har noen særlig innvirkning på det operative skogbruket på kort sikt.