Anbefaler frivillig vern i Østmarka - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Anbefaler frivillig vern i Østmarka

Miljødirektoratet har vurdert at deler av Østmarka innfrir kravene til å kunne opprette en nasjonalpark, og anbefaler at en mulig verneprosess på privat grunn skjer gjennom frivillig vern.

Som en oppfølging av regjeringsplattformen, har Klima- og miljødepartementet (KLD) bedt Miljødirektoratet om å vurdere grunnlaget for å starte en verneplanprosess med sikte på å opprette en nasjonalpark i Østmarka.

Miljødirektoratet konkluderer med at et område på 50-70 km2 av Østmarka kan fylle kravene til vern som nasjonalpark, og at en eventuell verneprosess bør baseres på omgjøring av dagens naturreservater til nasjonalpark.

Norges Skogeierforbund har hatt flere møter med vernemyndighetene underveis i prosessen, da området som er vurdert også inneholder en rekke privateide eiendommer. I regjeringsplattformen er det sagt at «lokal medvirkning og aksept er en forutsetning for opprettelse av nye nasjonalparker, men det åpnes for å ta regionale hensyn (for eksempel i Østmarka)». Skogeierforbundet har gjentatte ganger bedt om en bekreftelse på at dersom privateide eiendommer skal inngå i nasjonalparken, så må dette foregå gjennom frivillig vern.

I sin vurdering til KLD, anbefaler Miljødirektoratet at eventuelt vern av privateid skog skal foregå gjennom prosessen frivillig vern.

‐ Vi er godt fornøyd med at Miljødirektoratet er klare i sin anbefaling til KLD om at vern på privat grunn skal skje gjennom frivillig dersom det startes opp en verneplanprosess i Østmarka. Dette er i tråd med Stortingets vedtak, og er en avklaring vi har ventet på, sier Ida Aarø, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

Det er nå opp til Klima- og miljødepartementet å avgjøre om det skal startes opp en verneprosess i Østmarka.

Hele saken kan leses her.