Anbefaler ikke forbud mot utenlandske treslag - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Anbefaler ikke forbud mot utenlandske treslag

Et forbud mot utenlandske treslag vil redusere opptak og lagring av karbon i norske skoger, og føre til at den framtidige tilgangen på skogråstoff blir mindre, skriver et utvalg som har utredet et eventuelt forbud […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet og Landbruks og matdepartementet utredet et forbud mot utsetting av utenlandske treslag med høg økologisk risiko. I rapporten de nylig har avgitt, anbefaler de ikke å iverksette et slikt forbud.

Ikke en merbelastning for biologisk mangfold

Rapport om utenlandske treslag
Rapport M-1378 – 2019.

I oppsummeringen av funnene i rapporten, skriver utvalget:«Utenlandske treslag er allerede spredt vidt i norsk natur. Direktoratenes vurdering er at en styrt bruk av utenlandske treslag av et omfang som lagt til grunn i utredningen ikke vil medføre en vesentlig merbelastning for det biologiske mangfoldet på kort og lang sikt. Direktoratene mener at hensynene til naturmangfold, klima og næring kan ivaretas på en balansert måte gjennom forvaltning etter forskrift. Et forbud mot utenlandske treslag vil redusere opptak og lagring av karbon i norske skoger, og føre til at den framtidige tilgangen på skogråstoff blir mindre».

Anbefaler ikke lovforbud

«Vi har ikke funnet grunnlag for å peke ut treslag med en så betydelig risiko at et forbud anses som nødvendig for på kort og lang sikt unngå vesentlige følger for det biologiske mangfoldet», skriver utvalget i sin oppsummering.

Veldig glad

Styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum.

Vi i er glad for konklusjonen i denne utredningen, sier styreleder Olav Veum i Norges Skogeierforbund. For det første er vi opptatt av at beslutninger og skogforvaltningen skal være faglig basert. Her har vi en tverrfaglig utredning som både Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har lagt sine faglige vurderinger inn i, og konkludert med at de ikke ser behov for et forbud mot utenlandske treslag for å ivareta det biologiske mangfoldet, sier Veum.

– Samtidig peker rapporten på at utenlandske treslag kan være en viktig bidragsyter i et klimaperspektiv, og at vi med det for øyet bør ha mulighet til å bruke de beste treslagene som klimaskog i framtiden.

– Dette er jeg naturligvis helt enig i. Generelt er jeg opptatt av at vi som samfunn må være forsiktige med å pålegge oss selv forbud. Vi lever i en tid med stor usikkerhet og raske endringer. Da er det viktig at de beslutningene vi gjør er faglig basert på oppdatert kunnskap, og jeg anser denne rapporten som en seier for fagligheten i denne saken. Så får vi også håpe at det politiske nivået nå følger opp anbefalingen fra embetsverket når dette spørsmålet kommer til politisk behandling, sier Veum.