Åpent brev til landbruks- og matminister Bollestad - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Åpent brev til landbruks- og matminister Bollestad

Olav A. Veum har skrevet et åpent brev til vår nye landbruks- og matminister, Olaug Bollestad. I brevet viser Veum til at Regjeringserklæringen setter klare og offensive mål for skognæringen. Skogeierforbundet gleder seg til å samarbeide med landbruks- og matministeren om å oppnå regjeringens ambisiøse mål på skogpolitikkens område, skriver Veum. Vi gjengir hele brevet nedenfor:

Kjære Olaug Bollestad!

Gratulerer med ny og viktig stilling! Du har nå fått ansvar for en rekke viktige oppgaver. Ved å prioritere rett, kan du bidra til en bærekraftig utvikling som kan gi grunnlag for mer miljøvennlige produkter, verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. Regjeringsplattformen gir et godt grunnlag for arbeidet ditt. Norges Skogeierforbund er glad for at regjeringen ser verdien av et aktivt og bærekraftig skogbruk, og at det også er nedfelt tydelig i regjeringsplattformen.

Balansen mellom bruk og vern av skogen er viktig, og til tider krevende. Det har vi sett illustrert gjennom flere eksempler den siste tiden. Regjeringen har sett dette dilemmaet, og i plattformen står det følgende: «Verne 10 prosent av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer. Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet».

Det er flere viktige prinsipper som slås fast her. Skogeierforbundet mener det er helt avgjørende at regjeringen viser til at vern på privat grunn skal skje gjennom ordningen med frivillig vern. Ingen skogeier skal oppleve å få vernet eiendommen sin mot sin vilje. Frivillighetsprinsippet er helt avgjørende for skogeiernes tillit til ordningen. Oppstår det tvil rundt frivilligheten, faller hele ordningen. Skogeierforbundet har vært tydelig på dette prinsippet helt fra oppstarten av frivillig vern på begynnelsen av 2000-tallet, og vi er svært glad for at regjeringen så klart understreker dette prinsippet i regjeringsplattformen.

Det sies vider at «Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet». Når områder skal vernes, skal man også vektlegge hensynet til tilgangen til virke for industrien. Skognæringens bidrag til det grønne skiftet forutsetter at vi bruker tømmeret til å erstatte produkter basert på fossile råvarer, med produkter basert på trevirke. Vi må legge til rette både for tradisjonell trebasert industri og for ny industri. Å bruke tre i bygg er et godt klimatiltak. Tre binder CO2, og et bygg der det er brukt mye tre, blir sannsynligvis et bygg med et godt klima-fotavtrykk. Samtidig finnes det mange nye muligheter, for eksempel å bruke trevirke til dyrefôr, lage bioplast, og så videre. Slike produkter kan gi viktige bidrag i klimakampen.

Regjeringen sier i plattformen at den vil utvikle skogbruket i alle deler av landet. Dette er et viktig signal, ikke minst til skogbruket på Vestlandet og langs kysten, som ofte opplever kritikk. I denne sammenheng er det viktig å ha med seg signalene fra FNs klimapanel. Ifølge FNs klimapanel må vi bruke mye mer trevirke enn tidligere dersom vi skal nå klimamålet. To av tiltakene som nevnes er skogplanting og bruk av bioenergi med karbonfangst og lagring.

Et like viktig tiltak for et aktivt skogbruk i hele landet er infrastruktur. En stor del av kostnadene i tømmerets verdikjede går til transport. Det er derfor gledelig at regjeringsplattformen slår fast at den vil «Styrke grunnlaget for skogbruket gjennom kostnadsreduserende tiltak, fjerning av flaskehalser i infrastrukturen og utbygging av skogsbilveier og tømmerkaier».

Regjeringserklæringen setter klare og offensive mål for skognæringen. Det er vi glade for. Norges Skogeierforbund gleder seg til å samarbeide med deg om å oppnå regjeringens ambisiøse mål på skogpolitikkens område!

 

Hjertelig hilsen

Olav A. Veum

Styreleder

Norges Skogeierforbund