Arena-samarbeidet løftes et hakk videre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Arena-samarbeidet løftes et hakk videre

Næringsklyngen Arena Skog, som har hatt utgangspunkt i skog og trenæringen i Trøndelag har vært vellykket og tar nå et skritt videre. Klyngen søker om forlengelse med fem år og utvides geografisk fra et regionalt […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert
Kjersti Kinderås
Kjersti Kinderås leder Arena Skog-nettverket. (Foto: Arena Skog).

– Næringsklyngen Arena Skog har nå holdt på i tre år, og vi kan vise til gode resultater. Vi søker nå forlengelse med fem nye år, og gjør samtidig et taktskifte der vi går over fra en fase hvor hovedvekten har vært på å utvikle nettverk og samarbeid om å drive innovasjon og produktutvikling, til å komme over i en fase med økt fokus på vekst og kommersialisering, forteller Kjersti Kinderås, som er klyngeleder for Arena Skog.

Øke bruken av tre for å redusere CO2

Det overordnede målet for klyngen er å øke bruken av tre gjennom videreutvikling av eksisterende og nye produktområder og i andre typer materialer. Nettverket satser særlig innenfor tre områder; skogressurser, urbant trebyggeri med industrialiserte byggesystemer og ny anvendelse av trefiber. Som et eksempel på ambisjonene innenfor disse områdene ønsker nettverket å utvikle urbant byggeri med ny teknologi som gjør det mulig å bygge urbane høyhus i 5-8 etasjer i lette konstruksjoner.

– Dette krever både nye arbeidsprosesser, ny teknologi, nye forretningsmodeller, forteller Kinderås. Av andre eksempler hun kan nevne på produktutvikling nettverket allerede er involvert i, er utvikling av fiskefor basert på trefiber, fiberkompositter, samt emballasje, absorbsjons- og hygieneprodukter.

– Dessuten foreligger det allerede en sterk satsing på bioenergi og biodrivstoff, der for eksempel Biokraft på Skogn har avtale om å levere biodrivstoff til Hurtigruta, forteller Kinderås, som håper å kunne vise til mange tilsvarende eksempler og nye produkter i årene som kommer.

Sterk vekst i bedriftene

Men allerede før de første tre årene er avsluttet, kan Arena Skog-nettverket vise til betydelig vekst og innovasjon i sine første medlemsbedrifter. Nylig gjennomførte Trøndelag Forskning og Utvikling en undersøkelse av verdiskapningen blant bedriftene som har deltatt i nettverket i perioden fra 2015-2019. Denne undersøkelsen viser at bedriftenes omsetning i perioden har økt med 19% og verdiskapningen med hele 29% (ekskl. eksportrettet treforedling).

Kort oppsummert viser undersøkelsen blant annet at medlemsbedriftene ansetter flere enn før, de tjener bedre på produktene sine og de utvikler nye produkter som kan erstatte fossile råvarer – alt i tråd med intensjonen for nettverksbyggingen.

– Det er svært gledelig at bedriftene i klyngen allerede ser resultater av arbeidet. Vi er godt fornøyde med utviklingen. Det er viktig at trøndersk industri tjener penger og trygger grønne arbeidsplasser, slår Kinderås fast.

Gisle Tronstad, som leder bedriften InnTre Kjelstad deler begeistringen.

– Vi har i flere år forbedret våre prosesser og vi skaper derfor større verdier. Gjennom nettverkssamarbeidet har vi blitt utfordret til å tenke helhet og på sluttbrukerne som skal bo i gode trehus. Kunden er opptatt av miljø og klima, og vi kan tilby klimavennlige bygg, sier han.

Ett steg opp i nasjonalt innovasjonsprogram

Som regional næringsklynge for skog- og trenæringen er Arena Skog en del av det nasjonale innovasjons- og utviklingsprogrammet som går under navnet Norwegian Innovasjon Cluster. Dette er et forsknings- og utviklingssamarbeid initiert av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Innenfor dette programmet søker nå Arena Skog om å bli et såkalt Arena Pro-nettverk, basert på de økte ambisjonene og de gode resultatene Arena Skog allerede kan vise til.

– Vårt hovedfokus framover blir nå kommersialisere nye produkter for å øke verdiskapingen av naturressursene våre, samtidig som vi kutter CO2-utslipp. Dette skal vi gjøre ved å øke bruken av tre i urbane trebygg og høye trekonstruksjoner, ferdigstille fiskefor foredlet av trefiber, samt trebasert gjødsel, avrunder Kinderås.