Biostrategi oppfordrer til samarbeid - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Biostrategi oppfordrer til samarbeid

Regjeringens lenge varslede bioøkonomistrategi er lagt frem. Den har få konkrete tiltak, men oppfordrer til samarbeid på tvers av næringene.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Regjeringens bioøkonomistrategi skal bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser, reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv og lønnsom utnyttelse av naturressursene, skriver Regjeringen i sin pressemelding.

– Det er nødvendig med økt produksjon av fornybare ressurser fra skog og jordbruk, samt bedre bruk av råstoffene for å utnytte mulighetene i bioøkonomien, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale da han presenterte strategien på Borregård i Sarpsborg.

– Det trengs samtidig et nært samspill mellom råvareproduksjon, forsking, teknologiutvikling og foredlingsindustri for å møte utfordringene i framtida, la Dale til.

Her ligger Regjeringens strategi for bioøkonomi.

Regjeringen er spesielt opptatt av samarbeid på tvers av næringer, og har pekt ut fire innsatsområder. Regjeringen ønsker arbeid på tvers av sektor og fagområder, utvikling av nye markeder for fornybare produkter, effektiv og lønnsom foredling og bærekraftig produksjon.

Det er få nye konkrete tiltak i strategien, men Regjeringen har besluttet å opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. I tillegg er det tidligere varslet om endringer i Investinors mandat slik at de enklere kan investere i modne bedrifter innen skog- og trenæringen.

Det slås også fast at det offentlige skal være forbilde og motivator for miljøvennlige byggeløsninger.

«Virksomhet knyttet til oppføring og drift av bygg står i et livssyklusperspektiv for nær 14 % av de samlede CO2­utslippene i Norge15. Den største andelen av utslippene kommer fra industriens produksjon av byggevarer16. Trevirke er fornybart og har lavere produksjonsutslipp enn en rekke andre byggematerialer17. Dersom trevirke eller andre biobaserte materialer kan erstatte mer energikrevende, eller fossilt baserte materialer vil dette kunne gi klimagevinster» heter det i meldingen.