Bruk av skog er et trumfkort i klimakampen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Bruk av skog er et trumfkort i klimakampen

Fersk spesialrapport fra FNs klimapanel viser at skogen vil spille en avgjørende rolle i klimakampen.

Torsdag 8. august lanserte FNs klimapanel en spesialrapport om klimaendringer og landarealer. Rapporten viser at bruken av landarealene har stor innvirkning på klimaet. Skogeierforbundets administrerende direktør, Per Skorge, var invitert til å kommentere rapporten under lanseringsseminaret hos Miljødirektoratet.

For å nå målene i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, pekes det i rapporten på en rekke landbaserte klimatiltak. Planting av skog på nye arealer, redusert avskoging, økt bruk av bioenergi og biokull er sentrale blant disse. Avhengig av befolkningsvekst og teknologiutvikling, viser rapporten at det må plantes skog på nye arealer som tilsvarer størrelsen til Australia. I tillegg må store arealer brukes til produksjon av biomasse til bioenergi.

Dette viser skogens store betydning i klimakampen, sier Per Skorge.

De svarte karbonene fra olje, kull og gass må erstattes bærekraftige alternativer. Norge har store vann-, vind- og skogressurser. Det påligger Norge et stort ansvar å bruke disse ressursene aktivt i klimakampen.

Også i Norge skjer det avskoging. Hvert år må mer enn 50.000 dekar skog vike plass for bygninger og veier. Omfanget av avskoging må reduseres vesentlig og det må plantes skog på nye arealer som er større enn det som blir avskoget. Miljødirektoratet har utredet at vi kan tilplante et areal på 1 million dekar over en 20 års-periode uten at dette vil komme i konflikt med hensyn til miljø, naturverdier, landskapsbilde og rekreasjonsmuligheter.

I tillegg må vi øke CO2-opptaket i eksisterende skogarealer i Norge, blant annet gjennom tettere planting, bruk av foredlet plantemateriale og gjødsling, sier Skorge.

Overgang fra et fossilbasert til et fornybart samfunn gjør også at verden vil trenge alt det trevirket som kan høstes innenfor bærekraftige rammer fra verdens skoger. I Norge har vi rom for å øke den årlige avvirkningen med om lag 15 prosent. Dette samtidig som skogens karbonlager bygges opp.

Olje, kull og gass representerer fortida, mens vind, vann, sol og skog representerer framtidas løsninger. Bærekraftig bruk av skog er et trumfkort i klimakampen, avslutter Skorge.

Les hele Skorges innlegg på lanseringsseminaret i vedlagte dokument.