Delt lagmannsrett skaper ny usikkerhet om ulveforvaltningen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Delt lagmannsrett skaper ny usikkerhet om ulveforvaltningen

Med en delt lagmannsrett og at konklusjonen til flertallet er trukket under en «viss tvil», er det skapt ny usikkerhet i forvaltningen av ulv. Vi forventer derfor at Klima- og miljødepartementet anker saken til Høyesterett, sier Per Skorge, adm. direktør i Norges Skogeierforbund.

Lagmannsretten har kommet fram til at vedtaket i 2017 om uttak av 12 streifulver utenfor ulvesonen var gyldig. Det er også slått fast at det er den skandinaviske bestanden av ulv som må legges til grunn for vurdering av bestandens overlevelse. Dette er positivt.  Når det gjelder vedtaket om uttak av Julussa- og Osdalsflokken, delte lagmannsretten seg slik at flertallet «under en viss tvil» mener at Klima- og miljødepartementets har lagt til grunn en feil lovforståelse og at vedtaket er ugyldig.

Med en delt lagmannsrett og at konklusjonen til flertallet er trukket under en «viss tvil», er det skapt ny usikkerhet i forvaltningen av ulv. Vi forventer derfor at Klima- og miljødepartementet anker saken til Høyesterett, sier Per Skorge, adm. direktør i Norges Skogeierforbund.

Flertallet i lagmannsretten mener at vedtaket om uttak av Julussa- og Osdalsflokkene ikke var i strid med å ivareta ulvebestandens overlevelse, men at uttaket var for svakt og lite konkret begrunnet fra departementets side. Lagmannsretten uttrykker på flere punkt at det er vanskelig å se hvordan departementet har kommet fram til sin konklusjon. Dommen burde være et signal til departementet om at de må legge mer vekt på å begrunne sine vedtak på en tilfredsstillende måte i slike saker.

Landbruks- og utmarksnæringene har i lengre tid krevd at det det må settes av særskilte utredningsressurser som rovviltnemdene kan benytte i sitt arbeid. Dommen fra lagmannsretten viser med all tydelighet at dette er tvingende nødvendig for å unngå at manglende utredning hindrer framtidig uttak av rovvilt i tråd med stortingsforlika, sier Per Skorge.

Stortinget har gitt klare føringer på at ulvebestanden skal forvaltes slik at den ligger «så nær det nasjonalt fastsatte bestandsmålet som mulig». I en situasjon der bestanden ligger over bestandsmåla skal terskelen for uttak senkes. Befolkningens tillit til politikerne avhenger av at bestandsmåla følges opp. Dommen slik den foreligger nå, vil dessverre bringe oss i feil retning og øke konfliktnivået, avslutter Per Skorge.