- Det var naturlig for oss å tilby frivillig vern av dette området  - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

- Det var naturlig for oss å tilby frivillig vern av dette området 

I dag fikk Lerheim i Rauma og 53 andre områder status som naturreservat. Skogeierne Hilde Jorun Lerheim og Knut Olav Kallmyr er glad for at den biologisk viktige skogen deres vernes for ettertiden. 

Fredag 16. desember ble 54 skogsområder vernet som naturreservat. 39 av områdene er nye naturreservater, mens øvrige 15 er utvidelser av eksisterende naturreservater. Samtlige områder er eid av private skogeiere og er kommet til gjennom ordningen frivillig vern av skog.  

Gamle styvingstrær har gitt grobunn for rikt artsmangfold

Et av områdene som nå har fått status som naturreservat etter naturmangfoldloven, er Lerheim i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Naturreservatet er 446 dekar stort og ligger i den bratte lia ovenfor gårdstunet til skogeierne Hilde Jorun Lerheim og Knut Olav Kallmyr. De forteller at området, som består av edellauvskog, har hatt variert bruk opp gjennom tida. 

– I gamle dager ble det samlet kvist som fôrtilskudd til husdyra fra styvede almetrær her og lenger nord i feltet finnes det styvet furu/malmfuru som ble kultivert til byggematerialer. Området er ellers brukt til jakt på storvilt, særlig etter hjortebestanden tok seg opp i siste halvdel av 1900-tallet.  

Artsmangfoldet i området ble kartlagt i 2001. På de gamle styvingstrærne er det registrert er rikt mangfold av epifytter, slik som skrukkeøre og rød gulfothette. Edellauvskogen huser også en av Raumas største forekomster av junkerbregne. Rødlistearten bruntegl er også påvist her. Mest spesielt er likevel funnet av den sjeldne orkidéarten fuglereir, som her har sitt eneste kjente voksested i Rauma.  

– Da vi skjønte hvilket rikt biologisk mangfold som finnes her, forsto vi verdien av å verne skogen for ettertiden. Det var derfor helt naturlig for oss å tilby frivillig vern av dette området da vi ble spurt om det kunne være av interesse, forteller skogeierne.  

Skogen opp i lia på Lerheim har nå fått status som naturreservat. Foto: Privat
Her finner man flere gamle styvingstrær av alm som ble brukt til vinterforing av husdyra i gamle dager.
Foto: Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Allskog har bistått i verneprosessen 

Det var våren 2020 at Ellen Kristen Moe i Allskog tok kontakt med skogeierne for å lufte muligheten for frivillig vern av det artsrike området. Etter det rullet ballen fort. Allskog bisto med å utarbeide et tilbud som ble sendt til miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal. De dro selv på befaring samme sommer for å studere de gamle styvingsalmene og ble svært begeistret over verneverdiene.   

– Dette er sjeldent i fylket, sier Hege Steigedal og Ola Betten hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal, som håper flere skogeiere med slike edellauvskoger tilbyr områder for frivillig vern.  

Høsten 2020 ble det gjennomført en skogtaksering av området til Hilde Jorun og Knut Olav, og i juni 2021 var forhandlingen om erstatning og vilkår for vernet fullført. Deretter har området ligget på vent i påvente av vernevedtak. Høy interesse for frivillig vern blant norske skogeiere har ført til at det har bygget seg opp en kø av områder som er klare til å vernes. Tross ventetiden, er skogeierne på Lerheim fornøyde med verneprosessen. 

– Vi har fått god informasjon og har blitt svært godt ivaretatt på alle måter av kunnskapsrike og hyggelige medarbeidere i Allskog. Vi er svært fornøyd og takknemlig for all støtte og hjelp de har gitt i denne prosessen, forteller Hilde Jorun og Knut Olav. 

Erstatningen skal investeres i gården 

Skogeierne ønsker å bruke erstatningen fra vernet til investeringer i videre drift av gården. 

– Selv om vi ikke driver et aktivt gårdsbruk med husdyr, er det mye som skal vedlikeholdes, fornyes og driftes. Både bygninger, maskiner, veier, jord og skog må følges opp og tas vare på, så erstatningspengene blir et godt bidrag til å ivareta gården Lerheim for kommende generasjoner.  

Stort vernevedtak

Hele 81 000 dekar med skog og annen natur ble vernet fredag. Skogvernet har økt betydelig etter at ordningen frivillig vern av skog ble innført på starten av 2000-tallet. Til sammen har 818 områder blitt vernet gjennom denne ordningen, som er et samarbeid mellom staten og skogeierorganisasjonene.  

Ordningen går ut på at staten definerer hva slags typer skog som skal prioriteres for vern. Deretter finner skogeierorganisasjonene frem til områder som kvalifiserer til vern og hvor skogeieren er interessert i å verne. Erstatning, avgrensing og verneforskrift bestemmes gjennom forhandlinger mellom staten og skogeieren ved hjelp av skogeierorganisasjonene. Dersom skogeier ikke er fornøyd med utfallet av forhandlingen kan hen trekke seg fra prosessen. Du kan lese mer om ordningen her

Stortinget har vedtatt at 10 prosent av skogen skal vernes, gjennom vern av statseid skog og frivillig vern av privateid skog. Etter dette vernevedtak er noe over 5,2 prosent av den norske skogen vernet. 

Følgende områder ble vernet 16. desember: 

 1. Aspa naturreservat i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal
 2. Lerheim naturreservat i Rauma kommune, Møre og Romsdal
 3. Knausnakken naturreservat i Vestnes kommune, Møre og Romsdal
 4. Ramshylla naturreservat i Vanylven kommune, Møre og Romsdal
 5. Skolten naturreservat i Gulen kommune, Vestland
 6. Loftesnes naturreservat i Sogndal kommune, Vestland
 7. Setråsen og Femanger naturreservat (utvidelse) i Bjørnafjorden kommune, Vestland
 8. Gulbergnotten naturreservat (utvidelse) i Ullensvang kommune, Vestland
 9. Adnaråsen naturreservat i Sokndal kommune, Rogaland
 10. Einarvatnet naturreservat (utvidelse) i Flekkefjord kommune i Agder og Lund kommune i Rogaland
 11. Myran naturreservat i Kristiansand kommune, Agder
 12. Langåsen naturreservat i Birkenes kommune, Agder
 13. Langebergsheia og Mannfallsnuten naturreservat (utvidelse) i Birkenes og Froland kommuner, Agder
 14. Bjerke naturreservat i Larvik kommune, Vestfold og Telemark
 15. Søbråten naturreservat i Bærum kommune, Viken
 16. Ramsås naturreservat (utvidelse) i Bærum kommune, Viken
 17. Fokktuva naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 18. Storhøla naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 19. Heivika naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 20. Migan og Korsbekken naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 21. Storvikskogen naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 22. Krokvatnet naturreservat i Flatanger kommune, Trøndelag
 23. Vuddudalen naturreservat (utvidelse) i Levanger kommune, Trøndelag
 24. Nordstifjellet naturreservat i Åfjord kommune, Trøndelag
 25. Ståvåa og Skauma naturreservat (utvidelse) i Rennebu kommune, Trøndelag
 26. Vinjlia naturreservat i Heim kommune, Trøndelag
 27. Kastnesåsen og Grønlikollen naturreservat i Dyrøy kommune, Troms og Finnmark
 28. Åkre og Vikane naturreservat (utvidelse) i Voss kommune, Vestland
 29. Steinen naturreservat (utvidelse) i Bjørnafjorden kommune, Vestland
 30. Bandaksliane og Lynglifjell naturreservat (utvidelse) i Kviteseid kommune, Vestfold og Telemark
 31. Dalåsen naturreservat i Hjartdal kommune, Vestfold og Telemark
 32. Verpelva naturreservat i Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark
 33. Såta naturreservat i Ringerike og Flå kommuner, Viken
 34. Kiærmarka naturreservat i Rakkestad kommune, Viken
 35. Hurdalselvdeltaet naturreservat (utvidelse) i Hurdal kommune, Viken
 36. Gråura naturreservat (utvidelse) i Sunndal kommune Møre og Romsdal og Oppdal kommune i Trøndelag
 37. Julesstraumen naturreservat i Lierne kommune, Trøndelag
 38. Folldalen og Lonskogen naturreservat (utvidelse) i Høylandet kommune, Trøndelag
 39. Hølbekkdalen og Litlhaugdalen naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 40. Engan og Liabugen naturreservat i Namsos kommune, Trøndelag
 41. Drættvika naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag
 42. Iselva naturreservat i Narvik kommune, Nordland
 43. Storberget naturreservat i Narvik kommune, Nordland
 44. Ráhpuk/Kilvasskogen naturreservat i Hamarøy kommune, Nordland
 45. Reinåga naturreservat i Hemnes kommune, Nordland
 46. Fjellavlia naturreservat i Hemnes kommune, Nordland
 47. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark (utvidelse i Rana kommune), Nordland
 48. Ørnodden naturreservat i Grane kommune, Nordland
 49. Tennelia naturreservat i Senja kommune, Troms og Finnmark
 50. Buggastrondi naturreservat i Luster kommune, Vestland  
 51. Bjoruvstøyl naturreservat (utvidelse) i Bygland kommune, Agder
 52. Lønnsåsen naturreservat i Nord-Odal kommune, Innlandet 
 53. Styggvannsdalen naturreservat i Lørenskog kommune, Viken  
 54. Kringler naturreservat i Nannestad kommune, Viken