Ekstraordinært årsmøte i Viken Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ekstraordinært årsmøte i Viken Skog

Viken Skog har avholdt ekstraordinært årsmøte hvor de har valgt to medlemmer til valgkomiteen og vedtatt å etterbetale også til skogeiere som har arvekjøpt eiendom i femårsperioden frem til 2021.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

På Viken Skogs ordinære årsmøte i vår trosset delegatene valgkomiteens innstilling om å bytte ut Erland Lundby (Hurdal) med Lars Henrik Sundby (Østre Romerike). Lundby ble foreslått som benkeforslag og vant med 110 mot Sundbys 90 stemmer. Valgkomiteen hadde også innstilt på Lars Fredrik Stuve som nestleder, men siden Erland Lundby ble gjenvalgt, ble det diskusjoner om dette vervet. Etter to valgrunder med likt stemmetall, ble Erland Lundby valgt som nestleder.

I ettertid trakk fire av fem medlemmer i valgkomiteen seg, og Viken Skog måtte innkalle til ekstraordinært årsmøte for å velge to nye medlemmer til valgkomiteen.

Styret valgte også å fremme et forslag om en ekstra etterbetaling til andelseiere basert på tømmeromsetning fra forrige eier som hadde fått overdratt eiendommen internt i familien i femårsperioden 2017-2021.

Valgkomiteen ble ledet av gjenværende valgkomitemedlem Andris Kvam (Valdres), og besto for øvrig av Hans Martin Gran (Vestfold) og Morten Haugerud (Akershus). Gran og Haugerud var varamedlemmer som ble trukket inn, og de skal sitte til neste ordinære årsmøte. Valgkomiteen innstilte på følgende kandidater: Nils Petter Underbakke fra Buskerud og Einar Høstbjør fra Østfold. Begge ble enstemmig valgt etter kun to innlegg, nemlig Hans Eid Grøholt fra Drammen som minnet om at det er en del av demokratiet at det kommer benkeforslag som blir valgte på tvers av valgkomiteens innstilling.

– At de blir såre for at de ikke får igjennom sine kandidater, er et dårlig tegn, hevdet han til det ekstraordinære årsmøtet.

Valgkomiteens leder Andris Kvam (Oppland) (nærmest) og Hans Martin Gran (Vestfold) fikk enstemmig gjennom sine forslag til medlemmer av valgkomiteen.

Varaordfører Mona Tønnesland Tholin uttalte seg på vegne av sitt lokallag, Søndre Land og Fluberg, at det burde vært kvinnelige representanter også i valgkomiteen.

– Er det dit vi vil at hvis det ikke står i vedtektene, så trenger vi ikke kvinner i utvalgene, spurte hun til applaus fra (den svært mannsdominerte) forsamlingen.

Etterbetaling til familiemedlemmer

Den andre saken på Viken Skogs ekstraordinære årsmøte var om skogeiersamvirket skulle utbetale etterbetaling basert på tømmeromsetning fra forrige generasjon i de tilfellene hvor andelseierne har overdratt skogeiendommen til andre familiemedlemmer. Styreleder Olav Breivik innledet med å si at det er en gladsak at inntil to millioner kroner skal fordeles til denne gruppen som i denne saken har falt mellom to stoler.

Deretter vedtok det ekstraordinære årsmøtet enstemmig at selv om medlemskapet i Viken Skog er personlig, så kan etterbetaling etter tømmerleveringer de siste fem årene også gjøres til familiemedlemmer som har overtatt eiendommen siden tømmersalget ble foretatt av forrige eier. Dette avgrenset til arvelovens definisjon av arvtager.

I løpet av de fem årene som etterbetalingen gjelder har hele 1 146 personer solgt eller avhendet eiendommen sin. Av disse har 316 selgere hogd og 230 har overdratt andelskapitalen.

Det ekstraordinære årsmøtet tok til sammen 32 minutter.

Nestleder i Viken Skogstyret, Erland Lundby fulgte det ekstraordinære årsmøtet sammen med styremedlem Astrid Lier Rømuld og styremedlem Lars Fredrik Stuve.

Diskusjon skogeiere imellom

Etterpå åpnet styret og ledelsen for spørsmål og kommentarer. Flere interessante temaer ble luftet og debattert. Nils Ivar Grøv fra Sør-Aurdal takket alle skogeierne for tålmodigheten i forbindelse med at så mye hogstkapasitet hadde gått med, og fortsatt blir benyttet, for å rydde opp etter den fryktelige stormen 19. november i fjor.

– Selv mistet jeg 1 900 dekar skog, mens noen mistet alt. Denne gangen var det vi som trengte hjelp. Det vil gjelde andre senere. Hadde jeg ikke hatt noe kapital, hadde jeg gått konk når det blir 40 år til jeg kan selge noe. Selv hogstklasse 3 står i 30 graders vinkel på bakken, sa han til en lyttende forsamling. Grøv ba også kollegaene ta diskusjonen om hvem som har erstatningsansvaret ved samfunnsskader hvor skogen spiller en rolle.

Artsmangfold

Samlingen ble avsluttet med innlegg av Snorre Henriksen fra Artdatabanken om rødlistearbeidet og Ken Olaf Storaune fra Nibio om skogens tilstand.