Enstemmige endringsvedtak på digitalt årsmøte - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Enstemmige endringsvedtak på digitalt årsmøte

Norges Skogeierforbund arrangerte i går sitt aller første digitale årsmøte. Årsmøtedeltagerne godkjente enstemmig både vedtektsendringer og valgnemndas forslag.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Koronapandemien setter fortsatt en stopper for store samlinger, og i går, torsdag, arrangerte Norges Skogeierforbund for første gang et digitalt årsmøte. Før på dagen hadde Skogeierforbundet også gjennomført Skog & Trekonferansen som webinar med over 500 påmeldte deltagere.

Vedtektsendringer

På årsmøte ble vedtektsendringer lagt fram av styret enstemmig vedtatt. Etter de nye vedtektene skal styreleder velges for to år av gangen, og kan gjenvelges to ganger etter sin første periode. Det betyr at styrelederen maksimalt kan sitte i seks år. I dag velges styrelederen for ett år av gangen og uten makstid.

Det ble også vedtatt at styreledervervet over tid skal alternere mellom skogeiersamvirkene, og at det skal være minst tre medlemmer av hvert kjønn i styret, pluss at alle skogeiersamvirkene skal tilstrebe en kjønnsbalanse i sine oppnevninger til styret i Skogeierforbundet.

Nestlederrollen ble foreslått avviklet, og styret fremover skal bestå av styreleder pluss ett valgt medlem fra hvert av skogeiersamvirkene.

Ingen årsmøtedeltagere ba om ordet, og alle vedtektsendringene ble enstemmig godkjent. Endringene vil gjelde for framtidige valg i Skogeierforbundet.


Ragnhild Hallestvedt, styremedlem i Norges Skogeierforbund var ordstyrer under det digitale årsmøtet. Her er hun sammen med styreleder Olav A. Veum og administrerende direktør Per Skorge.

I tillegg har vedtektene blitt gjennomgått med hensyn til samvirkeloven, og årsmøtet vedtok også enstemmig å endre fra skogeierandelslag til skogeiersamvirker og fra andelseiere til medlemmer.

Styreleder Olav A. Veum (AT Skog) og nestleder Eilif Due (ALLSKOG) ble enstemmig gjenvalgt.

Skogen, grønn og viktig

I styrelederens tale, vektla Olav A. Veum skogens viktige rolle både som næring og i klimasammenheng.

­- Dei enorme øydeleggelsane av skog etter billeangrep dei siste åra burde vere ein vekkjar for dei som trur at skog kan vere eit stabilt og varig CO2 lager. Skog er dynamisk – og skog gjer best jobb – for både klima og miljø – gjennom forsvarleg og aktiv bruk.

Eg meiner at aksen mellom klima, naturverdiar og næringsutøvelse blir vårt viktigaste fokus i tida framover. Vi er heilt avhengig av å skape rammer som gir rom for skogbruk på det meste av areala. Vi må oppretthalda tilliten til at miljøarbeidet vi gjer i samband med skogsdrift sikrar naturverdiar, og vi må sikre at skogens rolle i klimasamanheng ikkje blir satt opp mot hensynet til natur.

Skal vi vidareutvikle ei lønnsam næring, skape grunnlaget for ny industri, få tilgang til kapital og ha ei drift som er rasjonell, blir dette veldig viktig, uttalte Veum.

– Uten samarbeid hadde vi ikke nådd gjennom slik vi gjør i dag, sa administrerende direktør Per Skorge i sin tale. Han understreket at skognæringa og Norges Skogeierforbund har en god politisk anerkjennelse, og at vi blir tatt godt imot når våre tillitsvalgte eller ansatte formidler at skogen er en avgjørende del av klimaløsningen og det grønne skiftet.