Etablerer nytt skogselskap i vest - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Etablerer nytt skogselskap i vest

Martin Braanaas, Tarje Kusslid og Ingunn Kjelstad etablerer selskapet Fjordtømmer AS. – Målet er å effektivisere hogst og transport av tømmeret, samt å etablere ny treindustri i Gulen i Sunnfjord i Ytre Sogn, sier de […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

«Fjordtømmer AS skal styrke kontakten med skogeierne, kjøpe og selge tømmer, samt drive forskning og utvikling på tømmerflyten fra skog til industri. Gjennom selskapet ønsker vi å skape større verdier fra tømmeret på Vestlandet, og å utvikle lokale ferdigheter for næringsutvikling basert på tømmer», skriver de tre initiativtakerne i en pressemelding om etableringen.

‐ Det er en tankevekker å se på tømmerbåtene som går nedover til Europa med vårt flotte råstoff, mens vi samtidig må importere nesten alle materialer til våre egne bygg. Råstoffet er for verdifullt til at vi bare kan sende til utlandet uten at vi faktisk har forsøkt å ta tømmeret og verdiene i bruk. Vi må prøve å ta tømmeret hjem igjen. Tiden er inne for å posisjonere seg mot det grønne skiftet ved å utvikle lokal industri basert på fornybare ressurser, sier Kjelstad til Skog.no. Kjelstad er daglig leder i det nye selskapet.

Grunnlaget for en framtidig etablering av foredlingsbedrifter og økt verdiskaping ut fra skogeieren sitt tømmer overfor tre hovedutfordringer, ifølge pressemeldingen fra de tre etablererne.

  • Å forbedre planlegging og gjennomføring av skogdrift og transport
  • Å redusere kostnadene slik at nettoverdien av tømmeret blir større
  • Å jobbe for en helhetlig forvaltning av skogressursene på Vestlandet

Ønsker å øke nettoverdien på tømmeret

‐ Gjennom pilotprosjektet ønsker Fjordtømmer AS å prøve ut om vi kan øke nettoverdien på tømmeret, ved å la skogsentreprenørene og transportørene være driverne av verdikjeden. Samtidig skal tømmeret gjøres mer tilgjengelig for norsk industri, gjennom utvikling og forsking innen tømmerlogistikk, forklarer Kjelstad.

De tre etablererne, Braanaas, Kusslid og Kjelstad har bakgrunn fra skogbruket.  Braanaas og Kusslid eier og driver skogsentreprenørvirksomheten Sunnfjord Skog AS. Kjelstad er daglig leder i Woodinwest AS og har bakgrunn fra skogeiersamvirket. Braanaas og Kjelstad er dessuten aktive skogeiere selv.

‐ Piloten selskapet nå vil gjennomføre skal gjøres i et samarbeid mellom Sunnfjord Skog AS, Woodinwest AS og Glommen Skog AS. Bakgrunnen for at nettopp de tre partene ble samarbeidspartnere, forklarer Kjelstad slik til Skog.no:

‐ Bakteppet er to forskjellige industriutviklingsprosjekt gjennomført av Woodinwest og Sunnfjord Skog. Begge selskapene undersøkte mulig foredling av tømmeret fra Vestlandet, og hvordan utnytte sjøen og fjordene til å gjøre både skogsdriften og logistikken mer effektiv. Av dette kom det et samarbeid mellom Woodinwest og Sunnfjord Skog. I det innledende utviklingsarbeidet var også Vestskog med, men de valgte på et tidspunkt å ikke bli videre i prosjektet. Gjennom industriell vurdering av Glommen Technology sitt konsept på dyrefor fra treflis, ble det etter hvert naturlig å invitere Glommen Skog AS inn som en samarbeidspartner, forklarer hun.

‐ Denne innledende kartleggingen viste at det bør være mulig å få til en mer effektiv skogsdrift og logistikk om vi endrer litt på måten vi produserer på. Vårt neste skritt nå blir derfor å lage en pilot hvor vi ser på om de konstadsbesparelsene vi mener kan gjøres på skogsdrift og logistikk er store nok til at det blir grunnlag for å etablere ny industri her på Vestlandet. Målet er både å kunne gi skogeierne bedre betalt for tømmeret og samtidig anskaffe tømmer til en pris som gjør at ny industri her vest kan bli konkurransedyktig, understreker hun.

‐ Hvilken type industri er det eventuelt dere ser for dere?

Vår hovedtanke er å kunne få til industri hvor vi kan foredle både skurtømmer og massevirke på ett og samme sted. Vi kan sammenligne det med et lakseslakteri, hvor laksen blir transportert med brønnbåter fra ulike oppdrettsanlegg inn til et slakteri for å bli filetert. Filetene blir deretter solgt videre og spesialforedla nedstrøms i markedet. Tilsvarende tenker vi ikke å etablere et tradisjonelt sagbruk, men å skjære skurvirket i blokker og selge dette videre til høvleri og annen videre foredling. Når det gjelder massevirke og restprodukt fra saglinja jobber vi med beregninger på både dyre- eller fiskefôr og trepellets. Men en forutsetning for industrietablering er at vi effektiviserer tømmerproduksjon og logistikk. Det er det vi er i gang med nå, gjennom Fjordtømmer AS, sier hun.

Kjelstad spår selskapet skal kunne tolke resultatene av piloten og ta en beslutning om å gå videre eller å avslutte prosjektet i løpet av desember 2019.

Økt konkurranse om tømmeret i vest

‐ Etableringen av Fjordtømmer vil også bidra til en forsterket konkurransesituasjon om tømmeret i vest. Hva er din kommentar til det?

‐ Vårt formål er først og fremst å øke nettoverdien på tømmeret og å se om det er mulig å foredle mer av råvaren lokalt fordi vi mener hele næringskjeden vil tjene på det. Ut over det ønsker vi å trigge den fastbundne og tradisjonelle måten vi alltid har gjort ting på, for å se om vi kan øke verdiskapningen i Norge. Jeg har fått noen reaksjoner på at dette skal trigge til økt konkurranse i vest, men vårt verdigrunnlag burde i utgangspunktet ikke være provoserende, sier Kjelstad.

Administrerende direktør i Glommen Skog, Gudmund Nordtun.

Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen Skog, som er morselskapet til Glommen Skog AS, kommenterer deres engasjement i Fjordtømmer AS slik:

– Glommen Skog AS har valgt å gå inn som en samarbeidspartner i Fjordtømmer AS først og fremst fordi vi ble invitert inn. Inngangen til dette var kontakten rundt Glommen Technology, og det var slik kontakten ble opprettet. Dessuten synes vi dette ser ut som et godt konsept i forhold til å ta i bruk nye logistikkløsninger og en mer rasjonell tømmerutnyttelse, sier han.

– Glommen er også grunnleggende opptatt av konkurranse på alle områder. Derfor bruker vi Glommen Skog AS for å bli en samarbeidspartner i dette initiativet, men vi hadde ikke gjort dette på egenhånd, eller hvis vi ikke mente konseptet var godt, understreker Nordtun.

Kjetil Andre Rødland er daglig leder i Vestskog.

Kjetil Andrè Rødland, daglig leder i Vestskog, sier følgende til Skog.no om etableringen av Fjordtømmer AS:

– Vi i Vestskog sliter med å se rasjonale bak den optimismen som de tre etablererne bak Fjordtømmer AS legger til grunn, all den tid skogbruket på Vestlandet allerede drives effektivt i dag. Vi skal ikke avvise at det kan være grunnlag for ytterligere effektivisering, og dette er også noe vi i Vestskog jobber med, og som vi også håper å få til blant annet gjennom vår planlagte fusjon med AT Skog, sier Rødland.

‐ Jeg kjenner meg ikke igjen i at vi i Vestskog har vært inne i utviklingsarbeidet av Fjordtømmer As. Vi takket riktignok nei til å bli aksjonærer i Woodinvest for 3-4 år siden, men dette kan umulig være samme sak.

‐ Videre er vi i utgangspunktet positive til alle som ønsker å etablere ny industri basert på tømmer på Vestlandet. Når det er sagt har vi i Vestskog også brukt mye tid på å vurdere mulighetene for å få til slike etableringer, men våre kalkyler har vist at dette er vanskelig. Det er derfor litt vanskelig å tro at dette prosjektet vil være i stand til å løse denne utfordringen, sier Rødland.