EU-kommisjonen på ville veier - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

EU-kommisjonen på ville veier

Diskusjonen om hvordan skog skal innarbeides i EUs opplegg for oppfølging av Paris-avtalen pågår for fullt i EU. Utgangspunktet er et forslag fra EU-kommisjonen som innebærer en sterk begrensing i landenes muligheter for å øke hogsten innenfor bærekraftige rammer. Dette vil være ødeleggende for skogens muligheter i klimasammenheng, påpeker Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp med minst 40 % i 2030. Norge er i dialog med EU om felles oppfyllelse av målet. De regneregler som blir fastsatt av EU for CO2-opptak i skog vil derfor også kunne ramme Norge.

Internasjonalt er det bred enighet om at økt mobilisering av biomasse fra skog er avgjørende for å løse klimautfordringene. Alle de scenarier FNs klimapanel baserer seg på forutsetter derfor en betydelig økning i avvirkningen (51-200 %). Scenariene som er i tråd med 2 gradersmålet innebærer en 6-dobling av bruken av bioenergi globalt i 2100. Det er derfor oppsiktsvekkende at EU-kommisjonen foreslår en egen forpliktelse og regneregler for skogopptak som begrenser hogsten i Europa til et historisk nivå.

I EU har 10 skogrike land, herunder Finland i en felles uttalelse tatt avstand fra EU-kommisjonens forslag. Sverige har også inntatt en tilsvarende posisjon.

I Norge har regjeringen og Stortinget tidligere vært tydelige på at de ønsker å legge forholdene til rette for å utnytte muligheten for økt avvirkning og økt bruk av trevirke for å møte klimautfordringene. Vi må derfor kunne forutsette at også Norge tar klar avstand fra EU-kommisjonens forslag. Norge kan ikke støtte et regelverk som hindrer den mobilisering av biomasse som må til for å løse klimautfordringen.