EU vil begrense bioenergi fra skogen  - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

EU vil begrense bioenergi fra skogen 

Nylig vedtok EU-parlamentet å begrense bruken av bioenergi fra skogen. – Urovekkende og svært problematisk i en tid hvor det haster mer enn noen gang å fase ut de fossile energikildene, sier Skogeierforbundets Per Skorge. 

– Det vil også forsterke den pågående energikrisen i Europa, sier Skorge som er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. 

Denne uken stemte EU-parlamentets medlemmer for et nytt regelverket om fornybare energikilder. I dette regelverket inngår også bioenergi fra skogen.  

– Det mest problematiske ved parlamentets vedtak er at de ønsker å sette et tak på bruk av ferskt trevirke til bioenergi for deretter å foreta en utfasing fram mot 2030. Taket vil også omfatte skogsavfall, men ikke sagflis og andre sidestrømmer fra tre- og papirindustrien. En slik begrensning av bioenergi fra skogen vil åpenbart forsinke overgangen fra fossile energikilder til de fornybare, sier han. 

Ved til husholdninger og til mindre biovarmeanlegg vil ikke omfattes av regelverket.  

Per Skorge

Avgjørende å kunne utnytte så mye av ressursen som mulig 

Bioenergi utgjør i dag 60 prosent av den fornybare energien i Europa. I en situasjon med energikrise i og stigende priser er det svært krevende at tilgangen på bioenergi begrenses. 

– Vedtaket fra parlamentet er et svært negativt signal til skogeiere som driver et bærekraftig skogbruk der hogst etterfølges av skogplanting, og der det legges stor vekt på å ivareta artsmangfoldet. Sagtømmerproduksjonen er drivkraften i norsk skogbruk, men når skogen hogges, vil det også være tømmer som ikke egner seg til dette formålet. Dette tømmeret blir blant annet benyttet til bioenergi. Det er avgjørende for lønnsomheten i å drive skogen at alle tømmerkvalitetene finner sin anvendelse, sier Per Skorge. 

De nordiske regjeringene må på banen 

Den endelige beslutning vil skje etter en forhandling mellom EU-parlamentet, rådet og kommisjonen. Det vil ventelig skje under Sveriges formannskap i EU våren 2023.  

– Det er nå presserende at den norske regjeringen sammen med blant annet skoglandene Sverige og Finland, gir klare meldinger til Brüssel om at EU-parlamentets beslutning ikke kan bli stående. Det vil svekke mulighetene for å bruke skogen i klimakampen og utviklingen av den framtidsrettede grønne industrien, avslutter han.