EUs råkjør i skogpolitikken - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

EUs råkjør i skogpolitikken

Til tross for krisesituasjonen i EU med ekstreme energipriser, legges det fullt trykk på endringer i skogpolitikken som vil forverre situasjonen ytterligere.

– Det er forunderlig at EU velger å begrense muligheten for bruk av skogen til energiformål og i det grønne skiftet, i en situasjon der forsyningssikkerheten for energi allerede er sterkt utfordret og klimaendringene er tydeligere enn noen gang. Etterspørselen etter bioenergi i Europa er rekordhøy. Bioenergi i form av ved og pellets vil være svært viktig for å møte den kommende vinteren. Når den øvrige energiforsyningen svikter, er og blir den fornybare bioenergien et viktig bidrag, sier Heidi Hemstad, styreleder i Norges Skogeierforbund.

Heidi Hemstad

Drøftet utfordringene

Det nordiske familieskogbrukets organisasjoner møttes denne uken på Hedmarken. Det er stor frustrasjon i de nordiske landene over at EU på rekordtid velger å kjøre gjennom omfattende lovendringer som begrenser bruken av skogen. Allerede denne måneden skal blant annet den Europeiske skogstrategien, Fornybardirektivet (REDIII), regelverk for avskoging og regelverket for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk (LULUCF) behandles i ulike EU-organer. Dette er en del av EUs klimatiltakspakke «Fit for 55». Målet er å redusere utslippene med 55 prosent innen 2050.

– Problemet er at regelverket i liten grad tar inn over seg at det er store forskjeller i skogproduksjon fra Hellas i sør til de nordiske landene. Derfor må man ha et regelverk som tar hensyn til lokale forskjeller. De nordiske skogene kjennetegnes av langsom vekst, men høyt netto karbonopptak. Slik mange av forslagene står nå, vil muligheten for å bruke skogen i klimakampen svekkes, sier Hemstad.

Regjeringene må stille opp

EU-kommisjonen vil før nyttår også legge fram et rammeverk for sertifisering av karbonbinding i skog. Dette var et hovedtema på det nordiske skogeiermøtet.

– Det er positivt at det lages rammer for dette forutsatt at resultatet ikke innebærer nok en begrensning på uttak av tømmer fra de nordiske skogene. Vi trenger både mer og flere produkter fra skogen for å klare overgangen til fornybarsamfunnet.

– De nordiske skogeierne har et betydelig lobbyapparat i EU, men det er likevel avgjørende at også de nasjonale regjeringene stiller opp for skognæringa, avslutter hun.

Representanter fra det nordiske familieskogbrukets organisasjoner møttes denne uka. Foto: Silje Ludvigsen/Glommen Mjøsen Skog.
Styreleder Heidi Hemstad og Glommen Mjøsen Skog viste fram både dronebruk for å kartlegge skogen, og fortalte om erfaringer med selektiv hogst. Foto: Silje Ludvigsen/Glommen Mjøsen Skog.