Foreslår ny tømmerkai i Drammensfjorden - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Foreslår ny tømmerkai i Drammensfjorden

Drammensregionens Virkesterminal AS har utredet ulike framtidige løsninger for en ny tømmerkai ved Drammensfjorden. De har nå gitt en tydelig anbefaling om å opprette ei ny kai på Gullaugodden i Lier. Samtidig har Buskerud fylkeskommune […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Framtiden til Lierstranda tømmerhavn, som i dag er den største og viktigste havna for skognæringen på store deler av Østlandet, har lenge vært usikker. Statkraft har festeavtale på tomta til dagens tømmerterminal fram til 2029, mens Lier kommune har gitt dispensasjon for virksomheten bare fram til 2022.

Kommunen har dessuten i sin kommuneplan vedtatt byutvikling på Lierstranda, noe som tilsier at tømmerterminalen her aldri vil kunne bli en permanent løsning. Næringen har forsøkt å få Lier og Drammen kommuner til å forplikte seg til at de må legge til rette for en ny løsning, men uten å få gjennomslag hos de to kommunene.

På vegne av en samlet skognæring, der både Norges Skogeierforbund, Viken Skog, Glommen Skog og Nortømmer er med, har derfor Drammensregionens Virkesterminaler AS (DVT) utredet hvilke andre alternativer som kan finnes for en framtidig lokalisering for en tømmerkai ved Oslo-/Drammensfjorden.

I dag kunne styreleder Stig Hellerud i DVT presentere den faglige utvalgsrapporten, hvor de har gått grundig gjennom 18 ulike forslag, helt fra Asker i nord til Horten i sør, og har konkludert med en enstemmig anbefaling.

‐ Skognæringens primære ønske er at vi får være på Lierstanda så lenge som mulig, slik at vi får tid til å finne en god permanent løsning, var utvalgets første konklusjon, ifølge Hellerud.

I praksis betyr dette at de ønsker å kunne bruke Lierstranda helt fram til 2029, da festekontrakten Statkraft har for området går ut.

‐ Deretter, som en midlertidig løsning, ser vi for oss at vi kan flytte virksomheten over til Gilhusbukta, når denne blir utfylt, sa Hellerud videre.

Gilhusbukta er den bukta som går inn blant annet til Lierstranda, men denne bukta skal på sikt fylles ut, og næringen ser dermed for seg at de kan bruke området som utskipingsarealer inntil de får bygget ut en permanent tømmerkai.

‐ Når så Lierstranda/Gilhusbukta må overlates til kommunen, er vår anbefaling å etablere en ny terminal på Gullaugodden, på den gamle industritomta etter Dyno Fabrikker, forklarte Hellerud.

Gullaugodden ligger på den østlige siden av Drammensfjorden. Ifølge rapporten som Hellerud viste til, vil denne løsningen kreve investeringer i et nytt kaianlegg, men ellers fremstår Gullaugodden som et svært god alternativ. Hit kan det også strekkes jernbanespor, slik at man kan levere tømmer via jernbanen rett på kaia.

I forbindelse med fremleggelsen av rapporten, ble det i dag (16. mars 2018) arrangert en pressekonferanse på tømmerterminal på Lierstranda. Her kunne varaordfører Olav Skinnes i Buskerud fylkeskommune fortelle at fylkesutvalget på et møte 14. mars hadde besluttet at fylkeskommunen vil påta seg ansvaret for å koordinere arbeidet med å få etablert en permanent tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden, gjennom en regional planprosess. Fylkeskommunen har forøvrig også vært en viktig bidragsyter i arbeidet med rapporten som ble langt fram i dag.

‐ Vi i fylkeskommunen ser tydelig det behovet næringen har for å få en effektiv logistikk som gjør at man får tømmer både ut av og inn til området, for å sikre både dagens næringsaktører og framtidige industriinvesteringer, sa han i et innlegg som ble svært godt mottatt av forsamlingen.

Hvor raskt en slik regional plan kan bli gjennomført, kunne Skinnes ikke tidfeste nå, men til Magasinet Skog sa han at målet må være å få på plass en permanent havneløsning så snart som mulig, og i alle fall i tide før kommunen må ta over dagens arealer på Lierstranda for å bygge sin planlagte fjordby.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund benyttet anledningen til å takke både de som har gjort det faglige arbeidet med rapporten og Buskerud fylkeskommune for deres initiativ til å gå inn og ta en koordinerende rolle i den videre planprosessen.

– Vi har forståelse for at dette er vanskelige politiske prioriteringer. De kystnære områdene er attraktive for flere ulike samfunnsformål. Samtidig er vi svært fornøyd med at fylkeskommunen nå gir så tydelige politiske signaler om at de vil hjelpe oss med å finne en lokalisering som gir skognæringen en løsning, slik at vi også for fremtiden får en logistikk rundt tømmeret som blir så effektiv som mulig, sa han.

Erik Lahnstein (f.v.), Stig Hellerud og Olav Skinnes er alle enige om at Fylkeskommuenens nye initiativ gir ny optimisme for en god og varig løsning for en tømmerkai i Oslo-/Drammensfjorden.

 

Den framtidige terminalen ved Oslo-/Drammensfjorden skal blant annet betjene et nytt produksjonsanlegg for biodrivstoff på Tofte i Hurum. Her planlegger selskapet Silva Green Fuel (eid av Statkraft og Södra) å etablere et pilotanlegg for avansert biodrivstoff i løpet av året. Dersom dette anlegget blir en suksess er planen å anlegge et anlegg i full skala som vil ha behov for minimum 1,2 millioner kubikkmeter tømmer i året.

– Skal et slikt anlegg bli lønnsomt nok, er vi avhengig av å få tømmeret så rimelig som mulig inn på anlegget. En forutsetning for å holde transportkostnadene på tømmeret nede, er blant annet en god kailøsning her i Drammensregionen, slo adm. dir. i Silva Green Fuel, Rune Gjessing fast.

Det er i tillegg til pilotanlegget til Silva Green Fuel også andre aktører i skog- og trenæringen som går svangre med planer om industrietableringer, der også disse vil være avhengige av en god logistikkløsning og ei effektiv tømmerhavn i tilknytning til Oslo-/Drammensfjorden.

Grete Karin Berg fra NHO i Buskerud, la derfor i sin hilsning vekt på at fylkespolitikerne i Buskerud nå må ta ansvaret for at man finner en lokalisering for en framtidig tømmerkai i regionen som tilfredsstiller næringens behov for en mest mulig rimelig og effektiv logistikk rundt tømmeret.

‐ Vi må se på mulighetene og ikke henge oss opp i begrensningene, og vi må ha god dialog og samarbeide med alle berørte parter, selv om vi kan ha litt ulike primærinteresser, var hennes budskap.

På pressekonferansen var også rådmann Bente Gravdal fra Lier kommune. Hun poengterte at næringen snakket mye om samarbeid og dialog, men var samtidig tydelig på at de ikke fulgte opp i praksis.

‐ Hvorfor har ikke politisk ledelse i Lier blitt invitert til denne pressekonferansen? undret hun, og la til at kommunen hadde blitt informert om pressekonferansen via mediene. Hun sa samtidig at også Lier kommune var glad for at fylkeskommunen nå ønsker å koordinere arbeidet gjennom en regional planprosess.

‐ Vi i Lier kommune har etterlyst en slik løsning lenge, sa hun, før hun samtidig presiserte at kommunens plan om en framtidig fjordby på Lierstranda ligger fast.

Administrasjonssjef i Viken Skog – som har hatt ansvaret for invitasjonene til pressekonferansen, bedyret at kommunens politiske ledelse skulle vært invitert, men at invitasjonen ble sent ut i seneste laget, og at både Viken Skog og hele skognæringen ellers ønsket et nært og godt samarbeid også med Lier kommune i den videre prosessen.

På spørsmål fra Magasinet Skog om hva næringen nå vil gjøre videre med denne rapporten, sa Stig Hellerud at de nå vil følge opp næringens anbefalinger fra rapporten i en nær og god dialog med fylkeskommunen og da særlig med dem som får ansvaret for den regionale planprosessen.

‐ Det er der det videre utredningsarbeidet kommer til å foregå nå, og vi skal naturligvis være tett på og komme med våre anbefalinger og ønsker underveis, forsikret han.

Etter pressekonferansen ble både pressen og andre interessenter tatt med på en omvisning på det digre havneområdet, som totalt er på 120 dekar – og nærmest fullstappet med tømmer. I løpet av denne rusleturen kunne Hellerud fortelle at Drammensregionens Virkesterminal AS i 2017 skipet ut over 230.000 kubikkmeter tømmer, både til inn- og utland.

‐ I år får vi en betydelig vekst og jeg tror allerede jeg kan slå fast at vi vil passere 300.000 kubikkmeter tømmer, sa han.

For de som sliter med å se for seg slike proporsjoner: 300.000 kubikkmeter representerer omtrentlig 10.000 fulle tømmervogntog (bil med henger), eller nær 30 fulle tømmervogntog om dagen – hver dag 365 dager i året.

Representanter for alle organisasjonene som står bak rapporten om en framtidig tømmerkai i Oslo-/Drammensfjorden.