Frivillig skogvern: Fra kutt til budsjettvinner - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Frivillig skogvern: Fra kutt til budsjettvinner

SV og regjeringen har blitt enige om å løfte bevilgningene til skogvern til 800 millioner kroner for 2024. Det er et historisk høyt nivå for frivillig vern.

– Budsjettet for frivillig vern er et svært godt resultat både for miljøet og for den enkelte skogeier som tilbyr skog til frivillig vern. SV har gjort et utmerket arbeid med å løfte fram denne ordningen. Uten deres innsats ville vi ikke fått til dette. Regjeringspartiene Sp og Ap skal ha gode tilbakemeldinger for at de har lyttet til skogbruket og miljøorganisasjonene, og snudd i saken om frivillig skogvern. Vi er svært fornøyde med det endelige resultatet. Frivillig skogvern har gått fra kutt til å bli en budsjettvinner, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

I jobben med å fremme skogvern i budsjettprosessen har Skogeierforbundet samarbeidet med miljøorganisasjonene.

– Sammen med blant andre WWF har vi frontet denne saken de siste de siste månedene. Dette samarbeidet har gitt gode resultater, sier Skorge.

Foreslo først å kutte

Det ble opprinnelig foreslått et kutt til frivillig skogvern på 188 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024. I budsjettavtalen mellom regjeringen og SV er det landet på en økning på 261 millioner kroner, og med det blir den samlede bevilgningen til frivillig skogvern 800,4 millioner kroner. Noe som er et historisk høyt nivå. I tillegg er budsjettet for inneværende år økt med 200 millioner kroner gjennom salderingen.

Siden oppstarten av ordningen med frivillig skogvern har nesten 870 områder blitt vernet, og interessen blant skogeierne er høyere enn noen gang. Frivillig vern er viktig for å ivareta det biologiske mangfoldet i skogen. De siste årene har køen av skogeiere som har ønsket å tilby frivillig vern økt og ventetiden har vært opptil fem år. I tillegg har tilbudte skogarealer hvor det er konstatert viktige vernekvaliteter, blitt kastet ut av køen med henvisning til manglende budsjettdekning.

– Den historiske budsjettøkningen for frivillig vern vil gi gode muligheter for å komme mer à jour med utbetalingene til frivillig skogvern. Det er god grunn til å tro at vi nå kan redusere ventetiden for den enkelte skogeier vesentlig, og det er viktig for tilliten til hele ordningen, sier Per Skorge.