- Frivillig vern er en god løsning når det er vanskelig å drive skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

- Frivillig vern er en god løsning når det er vanskelig å drive skogen

Fredag vernes 28 nye skogområder som naturreservat gjennom ordningen frivillig vern av skog. Den bratte skogen på Fjøseid på Nordmøre er ett av dem.

I dag vernes 28 nye områder som naturreservat etter naturmangfoldloven. Samtlige vernes gjennom ordningen frivillig vern av skog. Stortinget har vedtatt at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes. Med dagens vedtak er vi oppe på 5,1 prosent.

Områdene i dagens vedtak er spredd over hele landet og i 7 av landets 11 fylker. Tre av områdene som vernes ligger i Møre og Romsdal. Fjøseid i Tingvoll kommune er ett av dem. Dette området er tilbudt av tre private skogeiere og er 2480 dekar stort. Det nye naturreservatet strekker seg helt fra fjorden og opp på snaufjellet og er stedvis svært bratt.

Skogeier Ole Arild Eide forteller at det krevende terrenget har gjort det veldig vanskelig å drive skogsdrift i området. Foruten jakt, sanking av bær og sopp og at området brukes som turterreng av enkelte er området nærmest urørt.

 • Så vidt jeg vet har det aldri blitt drevet hogst i området, da det er for bratt. Når man ikke får utnyttet skogen er det bedre at den blir vernet, sier Eide.

Det er ALLSKOG som har bistått skogeierne i området gjennom frivillig vern-prosessen. Ole Arild Eide kjente ikke til ordningen før rådgiver Iver Trøite tok kontakt. Eide er godt fornøyd med oppfølgingen fra ALLSKOG.

 • Verneprosessen har tatt litt tid da den skal behandles i mange ledd, men ALLSKOG har vært svært behjelpelig underveis. Jeg har ikke trengt å gjøre noe, sier Eide.
Det nye naturreservatet på Fjøseid inneholder særlig store verdier knyttet til rik edellauvskog. Foto: Øyvind Leren

Kjente registreringer av blant annet rik edellauvskog, var bakgrunnen for at ALLSKOG tok kontakt med skogeierne for å undersøke om frivillig vern kunne være et aktuelt alternativ her.

Ordningen frivillig vern av skog baseres nemlig på en avtale mellom skogbruket og vernemyndighetene som innebærer at vernemyndighetene definerer hva slags skog som skal prioriteres for vern, og at skogeierorganisasjonene tar på seg å finne frem til områder som tilfredsstiller disse kravene og hvor skogeierne går med på å verne skogen sin mot en tilfredsstillende erstatning fra staten. Skogeierorganisasjonene bistår skogeierne med å tilby skogen, og vernemyndighetene avgjør om tilbudet er aktuelt og om verneprosess kan startes opp. Deretter forhandler skogeierorganisasjonene og staten om erstatning, betingelser og avgrensing. Skogeieren kan når som helst trekke seg fra prosessen. Frivilligheten er en sentral del av ordningen. Skogeierorganisasjonene bistår skogeierne under hele prosessen. Dette er helt kostnadsfritt for skogeier, uavhengig av om området ender opp med å vernes eller ikke.

 • Ettersom frivillig vern-ordningen har blitt mer kjent, opplever vi at flere og flere skogeiere tar kontakt for å undersøke om deres skog kan være aktuell for frivillig vern, sier Iver Trøite.

Det er særlig gammel skog som er viktig for truede arter og truet natur som myndighetene ønsker å prioritere for vern. I tillegg er det et mål at skogvernet skal være representativt for skogen i Norge, både med tanke på ulike skogtyper og geografisk fordeling. Stortinget og Regjeringen har også påpekt at skogvernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet.

I Møre og Romsdal ønskes det mer vern av blant annet kystfuruskog og edellauvskog. Det nye naturreservatet på Fjøseid er stort og variert og inneholder særlig store verdier knyttet til rik edellauvskog. Skogen inneholder blant annet flere kravfulle rødlistearter.

Følgende områder er omfattet av dagens vernevedtak:

 1. Fjøseid i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke
 2. Vasselen i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke
 3. Todalsdalen i Aure kommune, Møre og Romsdal fylke – Utvidelse
 4. Ospehaug i Fjaler kommune, Vestland fylke
 5. Geitanosi i Aurland kommune, Vestland fylke
 6. Øyna i Suldal kommune, Rogaland fylke
 7. Hylsskaret i Suldal kommune, Rogaland fylke
 8. Vikaneset i Sauda og Suldal kommuner, Rogaland fylke – Utvidelse
 9. Skurvedalen i Sandnes kommune, Rogaland fylke – Utvidelse
 10. Landdalen i Hægebostad kommune, Agder fylke
 11. Eiersland i Lyngdal kommune, Agder fylke
 12. Grøneliane i Birkenes og Evje og Hornnes kommuner, Agder fylke – Utvidelse
 13. Skjeggedalsheii i Åmli og Froland kommunar, Agder fylke
 14. Urfjellheia og Dalsheia i Risør kommune, Agder fylke
 15. Oppsaljuvet i Hjartdal komune, Vestfold og Telemark fylke
 16. Grøum i Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark fylke
 17. Haverstingen i Flå, Ringerike og Krødsherad kommuner, Viken fylke – Utvidelse
 18. Dælen i Jevnaker kommune, Viken fylke
 19. Igulsrud i Jevnaker kommune, Viken fylke – Utvidelse
 20. Tretjernhøla i Lørenskog kommune, Viken fylke
 21. Løkenesskogen i Asker kommune, Viken fylke – Utvidelse
 22. Skaugumsåsen og Åstad i Asker kommune, Viken fylke – Utvidelse
 23. Ødemørk i Vestby kommune, Viken fylke
 24. Skjønsbergaksla, Brekkekampen og Høgberget i Øyer kommune, Innlandet fylke
 25. Heggshuselva i Østre Toten kommune, Innlandet fylke
 26. Drevdalen i Trysil kommue, Innlandet fylke – Utvidelse
 27. Hanestadvola i Rendalen kommune, Innlandet fylke – Utvidelse
 28. Petersætra og Trestikledalen i Drammen og Holmestrand kommunar, Viken og Vestfold og Telemark fylker

Vil du lese mer om frivillig vern eller lurer du på hvem du kan kontakte om du vurderer frivillig vern av din skog? Se her.