Gjennombrudd for økte skoginvesteringer - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Gjennombrudd for økte skoginvesteringer

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) å endre Investinors mandat slik at skogmidlene kan inngå i felles fond med private aktører.

Dette vil kunne gi betydelig økte investeringer i skogindustrien og dermed bedre avsetning for norsk tømmer innenlands.

Investinors skogkapital

Kapitalen i Investinor på 500 millioner ble bevilget til investeringer i skogindustrien allerede i 2013 som en direkte følge av nedleggingen av cellulosefabrikken på Tofte i Hurum. Det har med gjeldende mandat for Investinor vist seg å være vanskelig å få satt kapitalen i arbeid og over halvparten av det avsatte beløpet står fortsatt ubrukt.

‐ Endringen som regjeringen med statsrådene Olaug Bollestad og Iselin Nybø nå foreslår, er et gjennombrudd for økte investeringer i skogindustrien i Norges, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Per Skorge i Norges Skogeierforbund.

Fram til for 10 år siden importerte Norge betydelige tømmervolum for å forsyne skogindustrien i Norge. De seinere året er bildet snudd til det motsatte og i 2020 eksporterte Norge om lag hver fjerde tømmerstokk. Det gir lite verdiskaping og arbeidsplasser nasjonalt. Verdiskapingen er opp til 10 ganger høyere ved nasjonal foredling enn ved eksport av råvaren tømmer.

Mer attraktivt

‐ Skogbransjen i Norge kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Mulighetene er betydelige både for ny‐  og eksisterende industri. Men det vil kreve betydelig kapital for at skogbransjen skal være i stand til å ta denne rollen. Dessverre er denne kapitalen mindre tilgjengelig i Norge enn i konkurrentland som Sverige og Finland.  Den varslede endringen for Investinors skogmidler vil gjøre det mer attraktivt for private fond og investorer å gå inn i større prosjekter sammen med Investinor. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til skognæringa i denne saken, sier Per Skorge.

Shelterwood

‐ Skognæringa med skogsamvirkene i spissen har etablert investeringsselskapet Shelterwood AS. Dette selskapet har allerede gjort investeringer sammen med Investinor. Muligheten for å få med større private investorer og fond for å investere i skogindustrien, blir betydelig styrket med den varslede endringen, sier en fornøyd Anders Øynes, styreleder i Shelterwood AS.

Anders Roger Øynes, styreleder i Shelterwood