God regjeringsplattform for skognæringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

God regjeringsplattform for skognæringen

-Dette er en svært god plattform for utvikling av skognæringen, sier en glad styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum. Regjeringen har ambisjoner om å satse på grønn næringsutvikling, teknologi og arbeidsplasser. Skognæringen har en viktig rolle i dette arbeidet, understreker Veum.

Regjeringen vil følge opp skogmeldingen, med sikte på å utvikle skogbruket i alle deler av landet. -Vi er svært glad for at regjeringen sier at den skal videreføre det viktige arbeidet med å styrke grunnlaget for skogbruket gjennom kostnadsreduserende tiltak, fjerning av flaskehalser i infrastrukturen og utbygging av skogsbilveier og tømmerkaier, sier Veum.

Det er også viktig at regjeringen understreker betydningen av å ivareta balansen mellom bruk og vern av ressursene, og at vern av skog skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet. -Dette er en viktig avklaring av en prinsipiell sak, og vi er glad for at det legges vekt på aktiv bruk av skogens ressurser, sier Veum.

Skogen er viktig i klimasammenheng, og regjeringen har ambisiøse målsettinger for klima. Som et ledd i klimatiltakene vil regjeringen videreføre kostnadseffektive klimatiltak som gjødsling og planting av stedegen skog, økt plantetetthet, styrket skogplanteforedling og styrket oppfølging av foryngelsesplikten etter hogst.

Veum viser til at skogen må brukes aktivt dersom vi skal komme i mål i klimakampen. Ikke minst er det viktig å erstatte produkter basert på fossile ressurser som olje og gass, med produkter basert på trevirke.

For ytterligere kommentarer, kontakt Olav A. Veum på tlf. 90138998.