Gode råd før Nato-øvelsen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Gode råd før Nato-øvelsen

Nato skal ha en stor øvelse i høst. Forsvaret kommer med flere råd til grunneiere i forbindelse med mulige skader på eiendom. Et godt tips er å sørge for god dokumentasjon ved å ta bilder av eiendommen før og etter øvelsen.

I høst skal Nato ha en stor øvelse i Norge. Forberedelsene er i full gang, selve feltøvelsen vil foregå i oktober/november. Øvelsen vil i hovedsak foregå i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Øvelsen vil foregå i lokalmiljøet, der «vanlige folk» ferdes.

Er du grunneier i området der øvelsen pågår, er det noen ting du bør følge med på. Med mye tungt utstyr kan det oppstå skader på eiendommen din. Forsvaret har gitt oss følgende informasjon og råd som kan være nyttig å ta med seg:

Har det blitt skade på din eiendom, kan du ringe +47 400 38 526. Du kan også sende e-post om eventuelle skader til mbo@mil.no.

Sørg for å ha god dokumentasjon i tilfelle skade oppstår:

 • Ta bilder før og etter øvelsen (mange)
 • Husk private veier med grøfter, stikkrenner, osv.
 • Dokumenter avlingsnivå før og etter øvelsen
 • Om mulig – dokumenter grøftetilstand
 • Dokumenter ellers alle skader best mulig

Det vil være en norsk miljøvernoffiser ved alle større utenlandske avdelinger som er med i øvelsen. Forsvaret håndterer og saksbehandler alle klager og skader, og svarer på miljørelaterte spørsmål.

For å unngå skader og ulemper mest mulig, skal bruk av grunn i øvingsøyemed i størst mulig grad søkes begrenset til utmark. Plantefelt, hager, sådd åker og eng skal søkes unngått mest mulig.

Forsvaret har oppmerksomheten rettet mot flere forhold som kan gi grunn til bekymring:

 • Grunnforholdene (okt/nov)
 • Spredning av dyre- fiske- og plantesykdommer
 • Spredning av fremmede arter
 • Kjøring inne i nasjonalparker og naturreservat
 • Støy
 • Skade på kulturminner
 • Avfall, forurensing
 • Kjøring på innmark

Eksempler på hvor skader kan oppstå:

 • Dyrket mark
 • Skog
 • Utmarksskade
 • Husdyr
 • Idrettsanlegg
 • Veger, mindre skogsveger og offentlig vei
 • Materiell
 • Kraft- og teleinstallasjoner
 • Forurensning (utslipp, søppel mm.)
 • Skader på biler

Forsvaret bruker rekvisisjonsloven. Det betyr at man ikke får betalt for forsvarets bruk av området. For eksempel gis det ikke godtgjørelse for bruk av privat veg/skogsbilveg.

Når det har oppstått en skade, må grunneier melde inn skaden til Forsvaret. Skadeprosessen foregår på følgende måte:

 • Skaden registreres i Miljøverngruppen
 • Miljøvernoffiser/skadesaksbehandler drar ut til skadelidte for registrering og dokumentasjon
 • Skadesaksrapport skrives
 • Direkteoppgjør med skadelidte
 • Avtale med entreprenør og/eller skadelidte
 • Skjønnsnemnd (hvis man ikke blir enig om oppgjøret)

I arbeidet bruker Forsvaret følgende hjelpemidler:

 • Takster/priser
  • Eng skader pr. daa (full omlegging)
  • Gjerdstolper, sauenetting pr. rull, hagegjerder. –
  • Skogskader (løvtrær og bartrær)
  • Leiekjørings- og maskinleiepriser (Norsk landbruk) –
  • Postkasser, søppelstativ osv.
  • Erfaring
 •  Prisoverslag fra entreprenør
 •  Ekstern takstmann
 •  Sunn fornuft/alminnelig enighet (skjønn)
 •  Skjønnsnemnd

Generelle prinsipper:

 • Erstatningen skal kompensere det reelle tapet. Erstatningen baserer seg i hovedsak på satser gitt av offentlig myndighet (fylkesmannen/landbruk/skogbruk/naturskader etc.), entreprenører eller reelle kostnader ved innkjøp (postkasser, ol.)
 • Likebehandling
 • ”Tort og svie” kompenseres ikke

Du finner lenke til en power-point fra Forsvaret til høyre på denne siden. Der finner du mer informasjon om øvelsen Trident Juncture 2018.