Godt år for Skogbrand forsikring - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Godt år for Skogbrand forsikring

Relativt lite skogbranner i 2019 bidro til at Skogbrand fikk lave skadeutbetalinger. Det la grunnlaget for et godt økonomisk år i 2019 for forsikringsselskapet.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

En snørik vinter og en rekordtørr sommer satte sitt preg på årsresultatet for Skogbrand i 2018. Og selv om skogene i det langsiktige bildet blir stadig mer utsatt for negativ klimapåvirkning, gikk det relativt sett bra med et mindre skadeomfang i 2019 enn i 2018. Dermed kan Skogbrand også melde om et godt økonomisk år i fjor, der driftsresultatet (teknisk regnskap – dvs. før finanstransaksjoner) viser et underskudd på – 513 380 kroner. Dette er en betydelig resultatforbedring fra 2018, da underskuddet ble 16,86 millioner kroner.

Samtidig hadde Skogbrand et svært godt år finansielt, slik at et overskudd på det ikke-tekniske regnskapet (dvs. finanstransaksjoner) på 70,52 mill. kroner, slik at totalresultatet for selskapet (etter skatt) ble 67,41 millioner kroner.

Forsikringspremien økes ikke

«Det gode resultatet gjør at Skogbrand ikke indeksregulerer forsikringspremien for våre kunder og medeiere i 2020», heter det i årsrapporten fra selskapet.

– Skadebildet for året vi har lagt bak oss ble langt bedre enn det var grunn til å frykte. Etter en stygg skogbrannsommer i forfjor, var vi urolige for hva 2019 ville bringe. Men brannvesenet holdt høy beredskap, samtidig som skogeierne og skogsentreprenørene gjorde en stor innsats for å unngå brann. Dermed unngikk vi en reprise på 2018, forklarer adm.dir. i Skogbrand, Per Asbjørn Flugstad.

– For første gang på flere år kan vi derfor la prisen på skogforsikring bli stående urørt, forteller han fornøyd.

Per Asbjørn Flugstad er adm.dir. i Skogbrand. Foto: Skogbrand.

Gjensidig selskap med 42 000 eiere

Skogbrand er et gjensidig forsikringsselskap som eies av mer enn 42 000 skogeiere. I tillegg til å tilbyd skogeierne forsikring mot blant annet skogbrann, snøskader, stormskader og skader fra smågnagere, jobber selskapet også aktivt med forebygging av brann og andre skader på norske skoger.

Per 31.12.19 forvalter selskapet 42 136 forsikringsavtaler med norske skogeiere.

Roser skogeiere og turgåere

Flugstad benytter samtidig anledningen til å berømme norske skogeiere og turgåere som han mener har utøvd forstand og varsomhet i norske skoger gjennom 2019.

– I 2018 opplevde vi over 2000 skogbranner, mens vi i 2019 var nede i 260. Når vi vet at ni av ti skogbranner startes av menneskelig aktivitet, ofte fordi folk som ferdes i skogen ikke er forsiktige nok, vitner dette om at både skogeiere og turgåer har tatt sitt ansvar gjennom fjoråret, sier han.

Også innmeldte skader knyttet til storm, uvær og klimaendringer viste en moderat utvikling i fjor.

– Slike skader vil variere mye fra år til år, og på lengre sikt vil vi nok se en økning. Samtidig får vi glede oss over at den norske skogen generelt sett kom seg godt igjennom 2019, med få og små skader og uten store, negative hendelser, sier Flugstad.

Økt klimarisiko

Når det gjelder framtiden, spår Skogbrand økt klimarisiko for norske skogeiere. I årsrapporten skriver de: «Klimaendringene gir høyere temperatur, mindre tele, kraftige tørkeperioder, økt periodevis nedbør og mer vind. Det er summen av endringer som er hovedutfordringen. Selv om stormene ikke blir kraftigere, vil kombinasjonen av redusert tele og økt nedbør gjøre skogen mer skadeutsatt selv ved moderate vindstyrker. Omfattende vindfall eller snøbrekk gir svekket skog og åpner for barkbiller som følgeskade. Mange døde eller svekkede trær vil sammen med en tørkesommer bidra til økt brenseltilgang og stor skogbrannfare. Dagens skogtilstand bidrar til skadeomfanget. Økende kubikkmasse og trehøyde, monokulturer og granprioritering også på tørre områder, gjør skogen skadeutsatt.»

– Skogbrand vurderer nå innretning og innhold i en ny genererasjon skogforsikringsprodukter tilpasset skogeierne og framtidens klima, forteller Flugstad. – Vurderingene gjøres i prosjektet «Skogforsikring 2021». Gjennom dette prosjektet vil vi vurdere å tilby produkter som også dekker andre innsekter, klimaskader og beiteskader. Vi ser at risikoen er stor og vi må derfor evt. teste ut nye dekninger gradvis, sier han.

Og selv om skadeomfanget skulle øke i årene framover, mener Flugstad likevel at Skogbrand er godt rustet til å takle utfordringene.

– Skogbrand som selskap har heldigvis en solid kapitalbase og er godt rigget for krevende perioder, sier han.

Dette bekreftes også av årsrapporten for 2019, som viser at selskapet har en basiskapital som utgjør 273% av solvenskapitalen.