Godt budsjett for tømmertransport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Godt budsjett for tømmertransport

Regjeringen viderefører satsingen på infrastruktur i forslaget til statsbudsjettet for neste år, men de foreslår å kutte i klimatiltak i skogen.
Ellen Alfsen i Norges Skogeierforbund. Foto: Åsmund Lang.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 videreføres dagens bevilgning til skogsveier og tømmerveier. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner til utbedring av flaskehalser på fylkesvegnettet, slik at en kan få en mer effektiv tømmertransport med større og tyngre tømmerbiler.

‐  Regjeringen Solberg har gjennom hele sin regjeringstid vist sin vilje til å satse på tiltak som kan redusere skognæringens transportutgifter. Med sitt forslag til statsbudsjett for 2019 viderefører og styrker regjeringen sin satsing på infrastrukturtiltak i skogbruket. Disse tiltakene er viktige for å videreutvikle en konkurransekraftig norsk skog- og trenæring, og for næringens muligheter til å bidra til det grønne skiftet, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Skogeierforbund, Ellen Alfsen.

I budsjettet er det gitt en detaljert beskrivelse av hvor stor andel av det offentlige veinettet som nå er åpnet for modulvogntog og tømmervogntog med 24 meter lengde og 60 tonn totalvekt.

‐ Det er interessant at departementet har valgt å gi en slik detaljert beskrivelse. Det åpner muligheten for å ta tak i noen av de problemstillingene som er knyttet til oppskriving av veinettet, sier transportrådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas.

Stor satsing på jernbane

Innenfor samferdsel legges det opp til størst vekst i bevilgningene til jernbane. Jernbanebudsjettet er på 26,4 milliarder kroner, og det gir en vekst på 2,9 milliarder kroner eller 12,4 prosent sammenlignet med 2018.

‐  Innenfor disse rammene ligger det blant annet midler til elektrifisering av strekningen Hønefoss-Follum og fjerning av planoverganger på Kongsvingerbanen. Sannsynligvis ligger det også midler til tiltak på Kongsberg stasjon som er viktige for tømmer- og flistransporten fra Flesberg inne under «mindre tiltak for å fjerne begrensninger for godstogenes lengde», sier Skjølaas.

Kutt i klimatiltak

Gjødsling med helikopter
Gjødsling med helikopter. Foto: Atle Veddegjerde, Viken Skog.

Regjeringen foreslår imidlertid at bevilgningen til skog-, klima og energitiltak over Landbruks- og matdepartementets budsjett reduseres fra 49 til 39 millioner kroner. Dette er midler som brukes til skogplanteforedling og som tilskudd til tettere planting og gjødsling.

I Klima- og miljødepartementets budsjett har en tydeliggjort at denne bevilgningen langt fra er tilstrekkelig. Her er det pekt på at disse tre tiltakene kan gi et økt CO2-opptak på 2,4 millioner tonn årlig om 70-100 år, men at bevilgningen nå ligger på et nivå som gjør at en bare kan oppnå halve potensialet.

‐  FNs klimapanel er nå er svært tydelige på hvor mye det haster med å gjennomføre klimatiltak for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grad. Det er derfor svært skuffende at regjeringen i stedet for å øke satsingen på klimatiltak i skogbruket, reduserer bevilgningen med 10 millioner kroner, sier Alfsen.

Skogeiere i Norge sørger for at det kommer opp nye trær etter hogst. Foto: Roar Ree Kirkevold

I tillegg avsluttes pilotfasen for planting av skog på nye arealer som klimatiltak som planlagt i 2018. Formålet med pilotfasen har vært «å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering av  tiltaket». Ordningen skal evalueres i 2018.

‐  Selv om det det er uheldig at det ikke er satt av penger til å videreføre arbeidet i 2019, forventer vi at den forutsatte oppskaleringen av tiltaket skjer når evalueringen av pilotofasen er gjort og at det settes av betydelige midler til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2020, sier Alfsen.

Andre viktige saker

Det er flere budsjettposter som påvirker skogeiere og skognæringen. Her er noen av dem:

  • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld øker fra 20 til 25 prosent. Det vil si at disse eiendelene (og den gjelden man kalkulerer at hører til eiendelene) blir vurdert til 75 prosent av full verdi. ‐ Skogeierforbundet er med i Alliansen for privat, norsk eierskap. Alliansen ba om at verdsettelsesrabatten burde økes til 50 prosentpoeng i 2019, og vi mener derfor regjeringen burde gått lenger, sier Ellen Alfsen.
  • Regjeringen vil prioritere 25 millioner kroner til forsking på skogens rolle i klimasamanheng.
Hans Asbjørn Sørlie i Norges Skogeierforbund.
  • Regjeringen vil intensivere arbeidet med å kartlegge de viktigste skogarealene for naturmangfold, og i 2019 vil det i hovedsak omfatte kartlegging av kalkskog. ‐ Skogeierforbundet jobber for at kartleggingen ikke skal føre til uhensiktsmessige begrensninger for skogbruket, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Hans Asbjørn Sørlie.
  • Norges Skogeierforbund har jobbet for at grunneier kan få kompensert reduserte inntekter fra utmarksnæring som følge av etablering av ulv, og i dagens forslag til statsbudsjett får kommuner med ett eller flere ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold til sammen 20,6 millioner i tilskudd. ‐ Vi mener disse midlene heller burde tilfalt grunneier, sier Sørlie.
  • Justis- og beredskapsdepartementet gis mulighet til å overskride bevilgningen til driftsutgifter ved skogbrannslukking og beredskap med inntil 50 millioner kroner når det oppstår en situasjon med ekstraordinært mange skogbranner.
  • Bevilgningen til vern av skog reduseres med 20 millioner kroner fra 464 612 000 kroner til 444 612 000 kroner.