Har fjernet 8000 skjøtselsråd for naturtyper i skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Har fjernet 8000 skjøtselsråd for naturtyper i skog

Det vært en stor utfordring for skogbruket at naturtyper som er kartlagt for kommunal oversiktsplanlegging inneholder konkrete råd om hvordan skogbruk skal drives. Nå har Miljødirektoratet fjernet skjøtselsrådene for 8 000 av totalt ca. 22 000 lokaliteter i skog.

Norges Skogeierforbund har lenge jobbet for å få fjernet generelle råd om skjøtsel av skog for naturtyper kartlagt etter DN- håndbok 13, som ligger i den offentlige databasen Naturbase.

Rådene som Miljødirektoratet nå har fjernet var basert på en subjektiv vurdering kartlegger gjorde i felt og er typisk råd som «ikke hogst» «fri utvikling» og «ikke flatehogst» og råd om å «hogge ned plantefelt i nærheten av lokaliteten». Rådene ble mer eller mindre ukritisk lagt inn i Miljødirektoratets database.

Den kommunale kartleggingen etter DN- håndbok-13 var ikke tiltenkt brukt som råd for skogforvaltning, men som en oversiktskartlegging for kommunal arealplanlegging. Rådene samsvarte derfor ikke med den praktiske skogforvaltningen etter lov og sertifisering.

Skogeiere som ønsker å hogge skog må kartlegge miljøverdier på eiendommen, det gjøres etter metoden miljøregistrering i skog (MiS). Det innebærer en detaljert kartlegging av livsmiljøer og forvaltning av dem i nøkkelbiotoper. Naturtypene etter DN-håndbok 13 er en del av vurderingsgrunnlaget når det gjennomføres miljøregistrering i skog.

De generelle skjøtselsrådene i oversiktskartleggingen etter DN- håndbok 13, har derfor ikke relevans for skogbruket. Manglende samsvar mellom rådene i naturbase og skogbrukstiltak som blir gjennomført, har vært en kilde til konflikt og har representert en stor utfordring for skogbrukets omdømme.

Fjerningen av skjøtselsråd som nå er gjennomført er et første skritt mot en tydeligere avgrensing mellom oversiktskartlegging for kommunal arealplanlegging som finnes i naturbase og den operative kartleggingen av miljøverdier i skogbruket. Det gjenstår en gjennomgang av de resterende naturtypefigurene og en tydelig avklaring av formålet med kartleggingen og skjøtselsrådene i Naturbase.