Høring om klimaplan 2021-2030 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Høring om klimaplan 2021-2030

– Vi må realisere den klimagevinsten som klimaplanen beskriver, sa Per Skorge på Energi- og miljøkomiteens høringen om Klimaplan 2021-2030. Skogeierforbundet oppfordrer til å satse på skogtiltak og styrking av fastlandsindustrien.

Det er nå vi må gjøre ord om til handling, understreket Skorge. Han trakk fram følgende punkter.

  • Eksisterende klimatiltak i skog må styrkes, samtidig som de nye omtalte tiltakene (ungskogpleie og råtebekjempelse) stimuleres med sikte på å realisere den klimagevinsten som er beskrevet i Klimakur og i meldingen.
  • Satsingen på skogplanting på gjengroingsarealer trappes opp slik at det fra 2023 kan tilplantes minst 50.000 dekar pr år.
  • Det innføres krav om klimafotavtrykk for byggematerialer i byggetekniske forskrifter og stilles krav om bruk av klima- og miljøvennlige materialer i offentlige byggeprosjekter.
  • Innføring av et omsetningskrav for biodrivstoff i landbruket og økt CO2-avgift kobles mot etablering av et utslippsreduksjonsfond som kan stimulere til et teknologiskift i næringen.
  • Virkemidlene for å øke investeringene i fastlandsindustrien forsterkes bl.a. ved at det stilles risikovillig kapital til disposisjon gjennom en garantiordning eller tilsvarende.

Du finner lenke til Skogeierforbundet innspill til høyre på siden. Der kan du også finne opptak av Skorges innlegg, det starter ca. 14.40 på videoen.