Husk skogfaktoren - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Husk skogfaktoren

Norges Skogeierforbund har sendt brev til Stortingets finanskomite, der vi ber om at Stortinget enten holder skogfaktoren på dagens nivå (5), alternativt at man gir føringer om ny og fullstendig gjennomgang av grunnlaget, slik at verdsettingen blir rett.

Stortinget behandler nå regjeringens forslag til skattereform. Et av forslagene i skattereformen er å øke kapitaliseringsfaktoren (skogfaktoren) fra 5 til 10. Det tilsvarer en kapitaliseringsrente på 10 prosent.

Skogeierforbundet mener at skogfaktoren enten må holdes på dagens nivå (5), alternativt må hele beregningsgrunnlaget vurderes på nytt dersom faktoren økes til 10.

Bakgrunnen for Skogeierforbundets standpunkt er det som skjedde i 2007, da forrige revisjon av formuesverdiene ble foretatt. Da ble skogfaktoren i utgangspunktet satt til 8. Revisjonen medførte imidlertid at verdsettingen av skogen ble satt for høyt. Beregnet nyttbar tilvekst på eiendomsnivå lå i snitt langt høyere enn den tilveksten skogeieren kunne realisere ved hogst.

Skognæringen tok opp dette forholdet med Skattedirektoratet, som skjønte problemstillingen. Resultatet var at Skattedirektoratet endret skogfaktoren. For å rette opp i feilen ble skogfaktoren satt til 4 det første året, og deretter har den vært på 5.

Dersom skogfaktoren nå endres til 10, gjentar man den samme feilen som ble gjort i 2007. Norges Skogeierforbund mener det er viktig at skogeiere skattes for det man faktisk har inntekter av, og ikke av et teoretisk inntektsnivå. Dersom Stortinget ønsker å endre skogfaktoren fra 5 til 10, ber vi om at det må tas en ny gjennomgang av grunnlaget for beregningene (inkludert kostnadssjabloner), slik at beregningene blir korrekte.

.