Hvor lang tid tar det før skogen binder karbon igjen etter en hogst? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Hvor lang tid tar det før skogen binder karbon igjen etter en hogst?

Ny forskning fra Sverige viser at skogen raskt bidrar med netto opptak av CO2 igjen etter en flatehogst.

Hogstmetoden flatehogst, hvor de fleste trærne i et område hogges på samme tid, blir ofte beskyldt for å være klimaskadelig fordi den fører til økt utslipp av klimagassen CO2 fra skogsjorda. Dette fordi økt solinnstråling og forstyrrelse av jorda fører til økt nedbrytning av det organiske materialet i skogsjorda, samtidig som trærne som sto der og bidro til binding av CO2, fjernes. Mye av karbonet i den boreale skogen er lagret nettopp i jorda, og noen mener derfor at flatehogst fører til en tapping av jordas karbonlager.

Det har imidlertid vært lite forskning på karbontap fra jord i forbindelse med hogst i Norge og Norden, og man har i stor grad måtte lene seg på forskning fra andre steder når man skal si noe om dette tapet. En litteraturstudie fra 2015 oppga at det forventede tapet er i størrelsesorden 7-22 prosent fordelt over en periode på 10-30 år etter hogst.

Netto binding igjen etter 8-13 år

Ny forskning fra Sverige kan imidlertid bidra til å gi oss et mer presist svar på dette. Der har forskere fra Linnéuniversitetet og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) fulgt flere ungskogbestand i Sør- og Midt-Sverige og gjort målinger av CO2-utslipp og -opptak i årene etter hogsten og ettersom ungskogen vokste til.

– Det tar cirka 8-13 år fra en hogst og gjenplantning til skogen tar opp mer CO2 enn den slipper ut, avhengig av hvilken del av Sverige skogen ligger i. Og dette tilsvarer ikke mer enn 15 prosent av normal omløpstid, som er 60-90 år i Sør- og Midt-Sverige, sier forsker og universitetslektor Achim Grelle ved Linnéuniversitetet i en nettsak på universitetets nettside.

Resultatene fra studien, som blir publisert på nyåret, viser altså at skogen kan være noe raskere enn forventet når det gjelder å binde karbon igjen etter en hogst.

– Dette viser at flatehogsten ikke nødvendigvis er noen «versting» når det gjelder karbontap fra jord, sier rådgiver på skog og klima i Norges Skogeierforbund, Ida Aarø.

– Man skal selvfølgelig ikke si at disse resultatene gjelder for all skog, da det er stor variasjon i vekstforhold og eksisterende karboninnhold i jorda mellom ulike skogtyper og geografier i Norden. Studien gir imidlertid et viktig bidrag på veien mot å få bedre kunnskap om hvilken effekt skogbehandlingen har for karbonbalansen i skogen, fortsetter hun.

Klimanytte er mer enn opptak og utslipp

Det er imidlertid ikke bare opptak og utslipp fra skogen som har betydning for hvor stor klimanytte skogen gir.

– Når man skal vurdere effekten av å drive skogbruk, må man ta med alt fra opptak og utslipp fra trærne og i jorda, til forlenget lagring av karbon i trebygg og effekten av å erstatte fossilbaserte produkter med trebaserte. Her kommer flatehogsten godt ut, fordi den bidrar til høy skogproduksjon og høyt opptak i skogen og mye tømmer av god kvalitet, avslutter Aarø.