Innspill til biodrivstoffpolitikken - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Innspill til biodrivstoffpolitikken

Norges Skogeierforbund har sendt et innspill til Stortinget om hvordan biodrivstoffpolitikken kan utformes.

I brevet viser Norges Skogeierforbund til at alle de scenarier FNs klimapanel baserer seg på, forutsetter økt hogst og økt bruk av biomasse globalt. Avvirkningen er forutsatt å øke med 51-200 prosent i scenariene klimapanelet utarbeidet i sin femte rapport. Bruken av moderne bioenergi må minst 5-dobles for å nå 2-gradersmålet. Hvis man ikke øker bruken av bioenergi utover en slik 5-dobling, må det gjennomføres andre tiltak for å nå 2-gradersmålet der kostnadene anslagsvis er 44-78 prosent høyere.

Det er et betydelig rom for å øke bruken av norske skogressurser i Norge. Skogen kan erstatte utslippsintensive alternativer i en rekke anvendelser som økt bruk av tre i bygg, økt bruk av avansert biodrivstoff og økt bruk av tre som erstatning for fossilt baserte varer (eksempelvis bioplast).

Innenfor ikke-kvotepliktig sektor er det enklest og billigst å gjennomføre utslippskutt i transportsektoren. Det er derfor allmenn enighet om at kuttene her må bli svært store for å kunne redusere de samlede utslippene tilstrekkelig til å innfri forpliktelsene Norge har i vår avtale med EU.

Både transportetatene, gjennom sitt forslag til Nasjonal transportplan, og næringslivet selv, gjennom sitt veikart for reduserte utslipp og grønne arbeidsplasser, peker på biodrivstoff som den viktigste kilden til å få ned utslippene i transportsektoren frem mot 2030.

Tiltakene beskrevet i dette brevet vil være et vesentlig bidrag i arbeidet for å sikre at Norge kan nå sine klimaforpliktelser samtidig som vi tilrettelegger for en betydelig verdiskapning i Norge, skriver Skogeierforbundet i innspillet til Stortinget.