Jakttida for ulv bør utvides - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Jakttida for ulv bør utvides

Lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen bør utvides til 31. mars for 2017. Utenfor ulvesonen bør jakta starte 10. august, i stedet for 1. oktober. Dette skriver Norges Skogeierforbund i sitt høringssvar til Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i rovdyrforskriften, noe som er en oppfølging av Stortingets vedtak av 31. januar i år.

Norges Skogeierforbund viser til at ulv skaper store konflikter. I ulvesona er beiting i utmark med frittgående sau omtrent avviklet. Konfliktene er i stor grad knyttet til tap av jaktinntekter, tap av jakttradisjoner, tap av hunder og redusert livskvalitet på grunn av nærgående ulver. Norges Skogeierforbund mener lisensjakt her vil føre til at ulv blir mer sky for mennesker og øker den lokale aksepten for å leve med ulv. Norges Skogeierforbund mener det må åpnes lisensfelling også innenfor ulvesona i vinter for å hindre at bestanden øker langt over det vedtatte bestandsmålet.

Norges Skogeierforbund mener man også burde fremskynde starten av lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen til 10. august. Lisensjaktperioden for ulv utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv er i dag 1. oktober til og med 31. mars, jf. rovviltforskriften § 10. Da det ikke skal forekomme ynglende ulv utenfor ulvesona, trenger ikke jakttiden her å ta hensyn til yngletidsfredning. Norges Skogeierforbund mener jakten bør starte 10. august, slik at ulvejakta kan starte samtidig med bukkejakt på rådyr.

Norges Skogeierforbund kommenterer også de endringene som ble gjort i kommentarene til rovdyrforskriften i juni 2016. Disse endringene var direkte i  strid med Stortingets føringer, skriver Skogeierforbundet.

Norges Skogeierforbund kommenterer også forholdet mellom Rovviltforskriften og det juridisk handlingsrom etter Bernkonvensjonen i sitt høringssvar. Norges Skogeierforbund er uenig i departementets påstand om at måten Bernkonvensjonen er implementert i naturmangfoldloven og rovviltforskriften gir et mindre juridisk handlingsrom for å tillate lisensjakt i Norge enn i Sverige, Finland og øvrige EU-land.