Jordbruksoppgjøret og skogbruket - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Jordbruksoppgjøret og skogbruket

Jordbrukets krav var på 11,5 milliarder kroner, mens regjeringen har lagt fram et tilbud på 10,15 milliarder kroner. Dette er et historisk høyt nivå både på krav og tilbud.

Krav og tilbud må sees opp mot at den økonomiske situasjonen i jordbruket er svært krevende på grunn av den eksepsjonelle kostnadsveksten på sentrale driftsmidler som kraftfôr, diesel, bygningsmaterialer, gjødsel og elektrisitet. Eksempelvis er gjødselprisen nærmere tredoblet det siste året.

I tillegg kommer Hurdalsplattformens føringer om å tette inntektsgapet til andre inntektsgrupper «gjennom en forpliktende og tidfestet tidsplan». For landets matvareforsyning og verdiskapingen i distrikts-Norge vil årets jordbruksoppgjør være en god start på et nødvendig løft.

Når det gjelder skogbruk i jordbruksoppgjøret, så er bevilgningen foreslått økt med 39 millioner kroner til 260 millioner kroner både i jordbrukets krav og regjeringens tilbud. Dette er en økning på tre millioner kroner ut over kuttet i bevilgningen gjennom jordbruksavtalen i fjor. Et kutt som vakte stor misnøye i skogbruket i fjor.

I Hurdalsplattformen går det fram at «Regjeringa vil: Auke tilskotet til skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak for å auke CO2– opptaket og sikre ressursgrunnlaget for industrien.».

– Skogeierforbundet har forståelse for at utfordringene i jordbruket blir prioritert i inneværende år, men har store forventninger til et løft for skogbruket ved neste anledning som vil være i statsbudsjettet for 2023. Det er bred politisk enighet om at skogen har en sentral plass både i det grønne skiftet og i klimakampen, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

Fra 1. januar 2020 ble det etablert en ordning med ekstra investeringsmidler til driftsbygninger i tre. Ordningen var tidsavgrenset til tre år. Ordningen har fungert godt og gitt et stort løft i andelen trebygg i landbruket. Tretilskuddet er foreslått videreført både av bondelagene og regjeringen. Utformingen av ordningen vil bli drøftet nærmere under forhandlingene.