Kapitaltilgangsutvalget - høringssvar fra Skattealliansen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Kapitaltilgangsutvalget - høringssvar fra Skattealliansen

Det er positivt at Kapitaltilgangsutvalget er klar på at teorien om at kapitalmarkedet er perfekt, ikke stemmer med virkeligheten, skriver Skattealliansen i sitt høringssvar til Kapitaltilgangsutvalgets rapport (NOU 2018:5). Norges Skogeierforbund er medlem av Skattealliansen.

Spørsmålet om kapitalmarkedet er perfekt, har stor betydning. Legger man til grunn at kapitalmarkedet ikke er perfekt, slik spesielt nystartede og mindre bedrifter kan erfare at det ikke er, har innretningen av rammevilkår og skatteregler for norsk kapital og eierskap betydning for hvordan økonomien utvilker seg, skriver Skattealliansen. Alliansen understreker at det er viktig å frembringe ny kunnskap om den virkelighet som bedriftene i Norge i realiteten konkurrerer innenfor.

Større selskaper har normalt god tilgang til utenlandsk kapital, mens situasjonen er annerledes for unge og mindre selskaper. For disse er utenlandsk kapital ofte ikke tilgjengelig. Om norsk kapital skattelegges høyt og med vridningseffekter grunnet forskjellig skattebehandling av ulike næringsaktiva, vil det redusere omfanget av den samlede risikokapitalen som er tilgjengelig for investeringer i unge og mindre bedrifter, og innretningen på denne kapitalen.

Høyere skatt på norsk kapital enn utenlandsk kapital gir med andre ord en mindre omstillingsdyktig økonomi, med færre investeringer i unge og mindre bedrifter.

Skattealliansen gir full støtte til Kapitaltilgangsutvalgets konklusjon om at formuesskatten virker negativt på næringslivets tilgang på kapital. Det vil virke positivt på norsk økonomi og næringslivets tilgang på kapital om formuesskatten blir avviklet. Skattealliansen understreker i sitt høringssvar at det er formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital som bør avvikles, ikke all formuesskatt.